Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

vychovávateľ

Adaptačné vzdelávanie - škola bez právnej subjektivity

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Kto vydáva v prípade školy bez právnej subjektivity Rozhodnutie o ukončení vzdelávania, Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a kto menuje uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ak je uvádzajúcim učiteľom riaditeľka základnej školy bez pr...

Atestácia - vychovávateľka ŠKD

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. Ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ – prvý stupeň, bola by za...

Doplnenie požadovaného vzdelania po termíne zákonnej lehoty

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pedagogický zamestnanec si v stanovenej lehote podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 317/2009 Z. z. nedoplnil na vykonávanie činnosti vychovávateľa záverečnú skúšku z mimoškolskej pedagogiky do dvoch rokov od zaradenia na pracovnú pozíciu. Pracov...

Doplnenie úväzku vychovávateľa

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Vychovávateľka nemá naplnený úväzok v ŠKD, musí si ho dopĺňať vyučovaním. Je prepočet je podľa nového 1 k 1 alebo stále 2 ku 3 v pomere výchovná činnosť a doplnený úväzok?

Kvalifikácia - VYCHOVÁVATEĽKA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Mám ukončene VŠ vzdelanie II. stupňa na Vysokej škole zdravotníctva a sociánej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca a navštevujem doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov ...

Kvalifikácia - vychovávateľ ŠKD

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Absolventka II. stupňa VŠ (Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, štúdijný program špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, študijný odbor 1.1.6 špeciálna pedagogika) začína pracovať v základnej škole ako vychovávateľka v ŠKD...

Morálne oceňovanie v školstve

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Je dlhoročnou tradíciou vyjadriť uznanie za prácu v školstve prostredníctvom morálneho ocenenia. Aj zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch (zákon č. 317/2009 Z. z.) pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých z...

Nadčas vychovávateliek

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Chcel by som sa opýtať na riešenie práce nadčas u vychovávateliek pri zastupovaní za pedagogických zamestnancov na 1. stupni. Vychovávateĺka má ranú službu od 6:30 do 8:00, potom ide zastupovať za neprítomného zamestnanca na 1. stupeň šty...

Nerovnomerný pracovný čas v školskom internáte

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Máme 2 pracovníkov dozornej služby, ktorí pracujú v nerovnomernom pracovnom čase podľa harmonogramu služieb. Ako im máme správne zarátavať a platiť sviatky, ak prvý pracovník nemal na deň sviatku plánovanú službu, teda by nemal mať ani pla...

Odmena za krúžkovú činnosť

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Môže mať vychovávateľka zaplatený krúžok so žiakmi ZŠ, ktorý realizuje počas plnenia svojho normálneho plateného úväzku v školskom klube. Zdá sa mi nelogické, aby mala tieto 2 hodiny zaplatené dvakrát.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk