Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

výberové konanie

Činnosť výberovej komisie pred výberovým konaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou, ústnou formou alebo kombináciou písomnej a ústnej formy. Žiaden právny predpis presne neustanovuje, akým spôsobom výberová komisia vyberá kandidáta na vymen...

Člen rady školy na rodičovskej dovolenke

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka:  Predsedníčka rady školy, členka rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov nastúpila na materskú dovolenku. Môže byť naďalej členkou rady školy a plniť funkciu predsedníčky rady školy?

Člen rady školy príbuzným riaditeľa

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Ak je riaditeľ školy príbuzným člena rady školy, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa (v našom prípade matka riaditeľka, syn poslanec obce delegovaný do rady školy), pozastavuje sa jeho členstvo v rade školy v prípade, že by rada školy bola ...

Doplnenie člena rady školy v priebehu jej funkčného obdobia

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Ak člen rady školy za pedagogických zamestnancov dá výpoveď, kto organizuje voľby nového člena rady školy - riaditeľ alebo predseda rady školy?

Doplnenie kandidátky v opakovaných voľbách do rady školy za rodičov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Volieb do rady školy za rodičov sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov, bol vypísaný nový termín. Je možné kandidátov do kandidátky doplniť aj pred druhým termínom volieb, alebo sa musí použiť pôvodná kandidátka?

Kandidát na riaditeľa MŠ so stredoškolským vzdelaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže kandidovať učiteľka bez vysokoškolského vzdelania na pozíciu riaditeľky materskej školy? Ak budú dvaja uchádzači, nemal by vyhrať uchádzač s vysokoškolským vzdelaním a 1. atestáciou?

Návrhy kandidátov do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže byť do rady školy navrhnutý kandidát, ktorého navrhol jeden volič, resp. musia byť voliči aspoň dvaja? Môže volič navrhnúť ako kandidáta aj sám seba?

Nepárny počet členov výberovej komisie na funkciu riaditeľa

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Pri voľbe riaditeľa školy Štátna školská inšpekcia nedelegovala svojho zástupcu, tým sa stalo, že volilo 11 členov rady školy a 1 delegovaný zástupca odboru školstva, takže riaditeľa školy volilo 12 členov volebnej komisie, teda párny počet...

Nevymenovanie riaditeľa po úspešnom výberovom konaní

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Odpoveď: Zúčastnila som sa výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa. Uspela som, výberová komisia mi písomne oznámila, že dala návrh zriaďovateľovi na moje vymenovanie. Zriaďovateľ sa rozhodol, že ma nevymenuje a poveril vedením iného ped...

Počet voličov pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Vo vyhláške č. 291/2004 Z. z. je uvedené,  že rodičia majú jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré ich deti. Možno chápať ako rodičov aj zákonných zástupcov (napr. príbuzných), ktorí majú dieťa zverené do starostlivosti? Prec...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk