Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Všeobecne záväzné nariadenie


COVID-19 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zriaďovateľ prijal zmenu VZN, kde sa uvádza: „..ak došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na či...

Počet oddelení v ŠKD a súvisiace témy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Máme 2 oddelenia ŠKD a 2 vychovávateľky. Náklady na vychovávateľky nám enormne narástli. Môže byť v jednom oddelení ŠKD viac ako 25 detí? Ak sa mi ich zapíše viac, ako mám postupovať? Mám ostatné deti nezapísať alebo zapísať len tie, ktoré majú pr...

Rozdielna výška poplatku v materskej škole N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Je možné vyberať vyšší poplatok za materskú školu od rodičov detí, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej obci, keď je to stanovené vo všeobecnom záväznom nariadení? Ak nie, odkedy je to zrušené? Treba zmeniť všeobecné záväzné nariadenie?

Určenie finančných prostriedkov na školské stravovanie N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

 V obci je obecná základná škola so 450 žiakmi, na stravovanie chodí cca 300 žiakov. Ako obec určí finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania?

VZOR - VZN - určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - ZUŠ, JŠ, MŠ, ŠZ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor všeobecného záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy aleb...

VZOR - VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháčav ZUŠ, JŠ,MŠ a ŠZ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Všeobecného záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháčav základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole ...

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - súkromné CVČ N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec, na území ktorej je zriadené súkromné centrum voľného času (CVČ); obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školy a školské zariadenia. V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VZN, ktorého účelom je určiť výšku d...

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - zmena N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Zmena VZN V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zmeny Všeobecného záväzného nariadenia,  ktorého účelom je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy.

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - ZUŠ, MŠ, ŠZ - obec aj neštátni zriaďovatelia N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec, na území ktorej sú  školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a aj neštátnych zriaďovateľov  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VZN, ktorého účelom je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy n...

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - ZUŠ, MŠ, ŠZ - zriaďovateľská pôsobnosť obce N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec, na území ktorej sú len školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samotnej obce V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU. Obec v s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk