Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo vedúci pedagogický zamestnanec


DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Haló-efekt ako clona nonflexibility N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vedúci pedagogickí zamestnanci, vedúci odborní zamestnanci, ale aj učitelia rôznych typov škôl, v kolektívoch i triedach so žiakmi s rôznym vzťahom k učeniu, s rôznymi osobnostnými danosťami či z rozličného rodinného prostredia, sú vždy vystavení ...

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia N

Autor/i: redakcia

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. ...

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. z.. Majú...

Nezaradenie na funkčné vzdelávanie pre nedostatok záujemcov N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Vedúci pracovník (zástupca riaditeľa ZUŠ) opakovane nebol pre nedostatok záujemcov zaradený na funkčné vzdelávanie. Ako postupovať, pokiaľ nebude zaradený ani po uplynutí zákonom určenej lehoty, počas ktorej má funkčné vzdelanie ukončiť?

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac hodín, ...

Práca nadčas u vedúcich pedagogických zamestnancov N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Za akých podmienok sa v prípade vedúcich pedagogických zamestnancov jedná o prácu nadčas, ak ide o ich riadnu pracovnú dobu. Napríklad, zástupca riaditeľa má pracovnú dobu od 7,00 do 15,00 hodiny, jeho úväzok je ustanovený na 12 hodín priamej vyuč...

Riaditeľka CVČ - odmena formou osobného príplatku N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Riaditeľka CVČ je vedúcim zamestnancom, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Vzhľadom k tomu, že nemá nárok na zástupcu riaditeľa a v rozpočte nemá od zriaďovateľa vyhradené finančné prostriedky na zamestnávanie administratívnej pr...

Vedúci predmetovej komisie a vedúci metodického združenia N

Autor/i: redakcia

Kariérové pozície vedúcich predmetových komisií, vedúcich metodických združení patria podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 1...

Zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  1. 12. 2015 som prijala na dohodu učiteľku dejepisu na 6 hodín. Od 1. 2. 2016 sa stala zástupkyňou pre prevádzku školy (máme  pri škole hotel), chcela však aj učiť, tak sme jej ponechali 6 hodín dejepisu (na pracovnú zmluvu). Od 1. 9. 201...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk