Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

učiteľ

Adaptačné vzdelávanie - škola bez právnej subjektivity

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Kto vydáva v prípade školy bez právnej subjektivity Rozhodnutie o ukončení vzdelávania, Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a kto menuje uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ak je uvádzajúcim učiteľom riaditeľka základnej školy bez pr...

Kľúčové prvky spolupráce učiteľa s rodičom

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Komunikácia triedneho učiteľa s rodičom a rodiča s triednym učiteľom tvorí základ pre kvalitu spolupráce. Vzťah medzi učiteľom a rodičom nepredstavuje pre dieťa dva odlišné svety, ktoré chce vnímať oddelene. Dieťa nemá túžbu podľa aktuálnej nálady...

Kvalifikácia - OBČIANSKA NÁUKA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Je možné prijať do pracovného pomeru na pozíciu učiteľky občianskej náuky uchádzačku, ktorá má skončené magisterské štúdium sociálna filozofia. Ďalej uvádza, že pracovala ako učiteľka. Toto zamestnanie vykonávala ešte počas vysokoškolskéh...

Kvalifikácia - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v ZŠ 1 deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. V školskej praxi v ZŠ je začínajúci odborný zamestnanec. Do akého kariérového stupňa má byť po absolvovaní adaptačného vzdelávania...

Kvalifikácia - TECHNICKÁ VÝCHOVA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Je učiteľ, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium 2. stupňa, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, predmet technická výchova, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa majster odbornej výchovy, stredné odborné vzdelávanie – nadsta...

Kvalifikovanosť pre výučbu predmetu TECHNIKA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Máme učiteľa, ktorý má kvalifikáciu na ZŠ  len na predmet pestovateľské práce. Tým, že po novom je už len predmet technika, bude tento učiteľ považovaný za nekvalifikovaného? Je zaradený do 11. platovej triedy (pracovná trieda 1). Ak áno, ...

Morálne oceňovanie v školstve

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Je dlhoročnou tradíciou vyjadriť uznanie za prácu v školstve prostredníctvom morálneho ocenenia. Aj zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch (zákon č. 317/2009 Z. z.) pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých z...

Neefektivní komunikace

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Neefektivní způsoby komunikace jsou, bohužel, v naší společnosti často používané (Kopřiva a kol, 2008). Jsou to věty, které jsme slýchávali jako děti, a proto je máme v mysli zakódovány a naskakují nám podvědomě. Další faktor, který nás může svádě...

Odobratie kreditov po vykonaní atestácie N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Otázka: Naša učiteľka vykonala dňa 16. 12. 2019 druhú atestáciu. O jej vykonanie požiadala do 31. 8. 2019, aj odovzdala atestačnú prácu. Chcem sa spýtať, či jej má byť odobraných 60 kreditov za vykonanie 2. atestácie?

Odpovede k štrajku z pohľadu riaditeľa

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Môže sa do štrajku zapojiť aj riaditeľ školy? V tom prípade oznamuje svoju účasť zriaďovateľovi? Môže štrajkovať riaditeľ školy, ak na pracovisku ostávajú pracovať nepedagogickí zamestnanci? Ak sa do štrajku zapojí toľko učiteľov, že sa neb...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk