Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

terminovník

Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka v školskom roku 2019/2020

Autor/i: -

Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ.

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre stredné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre základné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné umelecké školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020) pre základné umelecké školy.

EDUZBER

Autor/i: -

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2017/2018 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR.

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu na stredné školy - február

Autor/i: -

FEBRUÁR Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2017/2018. V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto...

Prehľad aktivít manažmentu škôl počas prázdnin školákov

Autor/i: redakcia

Zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v prázdninovom období školákov ponúkame aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov v apríli

Autor/i: redakcia

Významné dni, pamätné dni, termíny súvisiace s prechodom žiakov zo základných škôl na stredné školy, ale aj zoznam predbežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci apríl ponúkame aj v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov v apríli 2016

Autor/i: redakcia

Významné dni, pamätné dni, dôležité termíny, predmetové súťaže a olympiády, ale aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci apríl, ponúkame v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov v apríli 2018

Autor/i: redakcia

Významné medzinárodné dni, pamätné dni, štátne sviatky, dôležité termíny, zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré by mal manažment škôl, školských zariadení myslieť v mesiaci apríl, ponúkame aj na www.direktor.sk v časti Kalendár.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk