Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

stredná škola

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre stredné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Prosím o  radu pri zaradení do platovej triedy. Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 9...

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu na stredné školy - február

Autor/i: -

FEBRUÁR Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2017/2018. V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto...

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu na stredné školy - marec

Autor/i: -

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2017/2018. V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zák...

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018

Autor/i: -

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.   

Ideme na výlet ...

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

S blížiacim sa koncom školského roka veta „Ideme na školský výlet ...“ zaznieva v školách, triedach i domácnostiach žiakov. Pre školu a učiteľov však školský výlet nie je relaxačným podujatím, ale súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti, na ktorú...

Kariérové poradenstvo v podmienkach strednej školy

Autor/i: Ing. Beáta Ľubová

Kariérové poradenstvo v strednej odbornej škole predstavuje súhrn aktivít, ktoré vedú k rozvoju kompetencií žiaka.

Kritéria na prijímacie skúšky N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Riaditeľ školy navrhuje kritériá pre prijatie podľa § 65 školského zákona. Uchádzač si môže podať dve prihlášky i na jednu školu na dva študijné odbory. Moja otázka znie, či je možné takýchto uchádzačov, ktorí týmto prejavujú skutočný emin...

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  schválilo pod číslom 2015-17815/63477:4-10A0 s platnosťou od 1. 2. 2016  Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na  získanie nižšieho stredného vzdelania, zverejnený na webovom sí...

Kvalifikácia - PEDAGOGIKA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Som učiteľka na strednej pedagogickej škole. Mám aprobáciu pedagogika v špecializácii sociálna pedagogika + DPŠ z didaktiky pedagogických predmetov. Mám vyštudovanú SPgŠ, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, 12 rokov som ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk