Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

sťažnosť

Dôvody podania sťažnosti

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Zákonný zástupca žiaka školy podal písomnú sťažnosť na zamestnanca školy na nerovnocenné hodnotenie známkou v porovnaní s ostatnými spolužiakmi a na nevhodné vyjadrovanie pedagóga voči žiakovi. Sú tieto dôvody podania zákonného zástupcu dô...

Nedostatky zisťované kontrolnými orgánmi pri vybavovaní sťažností

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Postup pri vybavovaní sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“), ktorý bol od 1. júna 2017 novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z.. 

Oznámenie mena sťažujúcej sa osoby

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade oznámiť pedagógom menovite osobu, ktorá podala sťažnosť na našu školu ako na zamestnávateľa? 

Politická agitácia v škole

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Podľa § 151 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Kt...

Riešenie anonymnej sťažnosti

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Ako treba postupovať pri doručení anonymnej sťažnosti v listinnej podobe? Sťažovateľom sú žiaci školy na spôsoby vyučovania a tiež na samotnú učiteľku cudzieho jazyka. Požadujú jej výmenu. V sťažnosti nie sú uvedené mená žiakov, ani trieda...

VZOR - Odloženie sťažnosti

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o odložení sťažnosti sťažovateľa. 

VZOR - Písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného oznámenia výsledku prešetrovania sťažnosti.

VZOR - Písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti - predĺženie lehoty

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

VZOR - Postúpenie sťažnosti orgánu verejnej správy

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

VZOR - Zápisnica o prešetrovaní sťažnosti

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o podaní ústnej sťažnosti.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk