Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

MP - Zaraďovanie detí do ŠVVP pre intelektovo nadaných

Autor/i: -

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov č. CD-2005-19376/26377-1:091 schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2005 s platnosťou od 1. septembr...

Postup riaditeľa pri prijímaní detí so ŠVVP do materskej školy - výber

Autor/i: -

Deti so ŠVVP sa zaraďujú do tried alebo samostatných tried pre deti so ŠVVP (nemožno zaradiť výlučne z dôvodu, že pochádzajú zo SZP). O zaradení rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast, školského zariadenia vý...

Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v základnej škole vo vzdelávacej oblasti Špeciálno- pedagogická podpora v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola ne...

Prestávky asistenta učiteľa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má prideleného asistenta učiteľa. Ten však s ním cez prestávky, kedy vzniká najviac konfliktov, nie je. Asistent trávi čas v zborovni. Akú by mal mať pracovnú dobu asistent učiteľa? Mal ...

Špeciálno-pedagogická podpora u žiakov s vývinovými poruchami učenia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Koľko žiakov má byť na hodine vyučovacieho predmetu rozvoj špecifických funkcií? Môžu sa spájať do skupín žiaci s vývinovými poruchami učenia rôznych tried? Žiaci s vývinovými poruchami učenia majú v rámcovom učebnom pláne vyšší počet ho...

Triedy 1. ročníka v stredných školách pre žiakov so ŠVVP

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Kto rozhoduje a za akých podmienok o schválení počtu tried 1. ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk