Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

smernice

Novela smernice o lyžiarskom a snoubordingovom výcviku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

1. septembra 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. 

Postup OÚ v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úrad

Autor/i: -

1. júla 2019 nadobudla účinnosť smernica č. 21/2019, ktorou sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samos...

Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku

Autor/i: -

Smernica upravuje podrobnosti o organizácii lyžiarskeho výcviku v materských školách, lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku v základných školách a lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu v stredných školách.

Smernica č. 23/2017 o súťažiach

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR podľa ustanovenia § 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zme...

Smernica č. 25/2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 7/2017 o verejnom obstarávaní

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa čl. 10 písm. e) a čl. 11 ods. 2 písm. f) bod 2 Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva smernicu o verejnom obstarávaní.

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania

Autor/i: -

Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona. Smerni...

Smernica č. 50/2017 - postup pri prideľovaní príspevku na dopravu

Autor/i: -

Smernica pravuje postup pri predkladaní žiadosti o pridelenie príspevku na dopravu, prideľovaní príspevku na dopravu žiakov a zúčtovaní príspevku na dopravu. Smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.

Smernica č. 60/2017 - udeľovanie a odnímanie čestných názvov

Autor/i: -

Smernica upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam. Návrh posudzuje Komisia pre udeľovanie a odnímanie čestných názvov školám a školským zariadeniam. V čestnom názve sa uvádza plné meno a priezvisko výz...

Smernica o cestovných náhradách

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pracujem na novej smernici ohľadom cestovných náhrad. V smernici budem mať uvedené, že použitie súkromného motorového vozidla pre účel pracovnej cesty je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa – riaditeľa školy. Cesto...

Stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

      Zamestnankyňa si podala žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie formou stravných lístkov podľa § 152 Zákonníka práce. Žiadosť odôvodnila potvrdením od gastroenterológa, že je: „odkázaná na dodržiavanie individuálnej diéty, nie je pre ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk