Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo školský zákon


COVID-19 Novela školského zákona N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stav...

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Kritéria na prijímacie skúšky a zvýhodnenie žiaka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Riaditeľ školy navrhuje kritériá pre prijatie podľa § 65 školského zákona. Uchádzač si môže podať dve prihlášky i na jednu školu na dva študijné odbory. Je možné takýchto uchádzačov, ktorí týmto prejavujú eminentný záujem o štúdium na danej škole ...

Lekárske potvrdenie o chorobe žiaka N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka pri neprítomnosti menej ako tri dni alebo ak túto neprítomnosť aj opakovane ospravedlňuje jeho zákonný zástupca?

Náhradný termín a predmety preskúšania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. § 56 ods 1) "Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa h...

Náklady súvisiace s výkonom funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií N

Autor/i: -

Náklady škôl súvisiace s výkonom predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií sa uhrádzajú v súlade s § 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr...

Nové legislatívne predpisy s účinnosťou 2016 N

Autor/i: redakcia

S účinnosťou od 1. septembra 2016 nadobúdajú účinnosť aj nové legislatívne predpisy - zákon č. 216/2016 Z. z., zákon č. 217/2016 Z. z., vyhláška č. 231/2016 Z. z., vyhláška č. 232/2016 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z. z.

Novela zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Novela školského zákona reaguje na nutnosť aplikovať zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v podmienkach základných škôl a stredných š...

Otvorenie prípravného ročníka a zmeny v legislatíve N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Sme klasická ZŠ a od r. 2018 máme na škole zriadený aj  prípravný ročník. Úpravou zákona č. 245/2008 Z. z. bolo umožnené, aby do prípravného ročníka zriadeného podľa predpisov platných do 31. 12. 2020 bolo možné zaradiť deti najneskoršie do 15. 6....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk