Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

školský poriadok

Krúžková činnosť ZUŠ a MŠ

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázky Ako zabezpečiť krúžkovú činnosť detí MŠ v ZUŠ? Ide o súlad so ŠkVP MŠ, prípadne ZUŠ. Treba uzatvoriť dohodu medzi ZUŠ a MŠ a organizáciu krúžkov „ošetriť“ v školskom poriadku, vo vnútornom poriadku jednej alebo druhej školy? Ak ZUŠ organizu...

Spôsob ospravedlnenia neprítomnosti žiaka

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Plnoorganizovaná základná škola má vydaný školský poriadok, v ktorom rieši aj spôsob ospravedlnenia neprítomnosti žiaka v škole. Predmetný školský poriadok je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý v § 144 odse...

Školský poriadok

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Problematikou školského poriadku sa zaoberá zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „školský zákon“). V zmysle školského zákona je školský poriadok súčasťou peda...

Školský poriadok v materskej škole

Autor/i: -

Riaditeľ školy v súlade s § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. vydáva školský poriadok po prerokovaní s radou školy a v pedagogickej rade.

VZOR - Vnútorný poriadok školy

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Vnúuotného poriadku školy.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk