Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

školské zariadenie

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018

Autor/i: -

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.   

Kredity za rozširujúce štúdium a rigoróznu skúšku

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Som samostatný odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg detského domova. Ukončil som vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov - náboženská výchova a etická výchova. V roku 2009 som ukončil rozširujúce štúdi...

Nariadenie č. 355/2017 Z.z. - podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Autor/i: -

Zmena zahŕňa skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov. Nariadenie reaguje na rozdeľovanie normatívnych finančných prostriedkov ...

Podnikateľská činnosť školských subjektov

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Škola/školské zariadenie môže dočasne prenechať časť majetku zvereného do správy na užívanie iným právnickým a fyzickým osobám na základe nájomnej zmluvy, napr. voľné školské priestory v čase mimo vyučovania. Je nutné mať uvedenú túto činn...

Smernica č. 60/2017 - udeľovanie a odnímanie čestných názvov

Autor/i: -

Smernica upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam. Návrh posudzuje Komisia pre udeľovanie a odnímanie čestných názvov školám a školským zariadeniam. V čestnom názve sa uvádza plné meno a priezvisko výz...

Školské výlety a exkurzie

Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Striedanie predmetov, zvonenie, pravidelný rozvrh je klasickým koloritom denného pobytu v škole pre žiaka aj pre učiteľa. Prepojenie vyučovania s realitou a zmiešanie oddelených predmetov do celistvého vnímania sveta, by malo byť dôležitým cieľom ...

Školský poriadok

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Problematikou školského poriadku sa zaoberá zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „školský zákon“). V zmysle školského zákona je školský poriadok súčasťou peda...

Vymenovanie riaditeľa súkromnej školy

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Môže zriaďovateľ vymenovať riaditeľa  súkromnej školy bez účasti  kandidáta vo výberovom konaní?  

Vysokoškolská pedagogička - platová trieda, adaptačné vzdelávanie, prax

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Sme ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským. Zamestnali sme vychovávateľku do ŠKD. Ukončila gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským, vysokoškolské štúdium II. stupňa (prekladateľstvo, tlmočníctvo - ukrajinský jazyk a kultúra), DPŠ – pedagog...

VZOR - Vyhlásenie výberového konania

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor vyhlásenia výberového konania na funkciu riaditeľa školy/školského zariadenia. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk