Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo školská dochádzka


Delenie chlapcov a dievčat na hodinách TEV - ZŠ N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Po rozdelení všetkých tried na hodinách Telesnej a športovej výchovy v 5. - 9. ročníku ZŠ na skupiny chlapcov a dievčat, nám ostala jedna trieda, v ktorej je 16 žiakov z toho 6 chlapcov a 10 dievčat. Ostatné skupiny sme vytvorili spojením niekoľký...

Delenie žiakov na skupiny N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Trieda má 18 žiakov. Z tohto počtu sa jeden žiak vzdeláva individuálne v zahraničí. Treba triedu deliť na skupiny pri vyučovaní cudzieho jazyka, informatiky, ak maximálny povolený počet žiakov v skupine je 17?

Dokončenie základného vzdelania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si základné...

Hodnotenie žiaka pri vymeškaných hodinách N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Žiak v prvom polroku vymeškal 282 hodín ospravedlnených, 128 hodín neospravedlnených, v škole bol 3 dni. V druhom polroku v škole ešte nebol, má vymeškaných cez 200 neospravedlnených hodín,  o čom sme aktuálne / každý mesiac/ informovali obec a UP...

Komisionálna skúška v inej škole N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Žiak má vykonať v auguste komisionálne skúšky. Počas prázdnin ale zmení školu (odsťahuje sa). Môže vykonať komisionálne skúšky v novej škole? Vysvedčenie mu musíme vystaviť podľa výsledku komisionálnej skúšky my, takže by ich mal aj u nás vykonať,...

Komisionálne preskúšanie žiaka N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Žiak vykonáva povinnú školskú dochádzku v zahraničí (s povolením riaditeľa školy) a zákonní zástupcovia požiadali o jeho preskúšanie v mesiaci jún. Sme jeho kmeňovou školou,  je v 4. ročníku. Komisionálne skúšky má vykonať zo všetkých predmetov (v...

Legislatívne vymedzenie problematiky začiatku povinnej školskej dochádzky N

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Ústava SR v piatom oddiely článku 42 zakotvuje, že každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná a jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

Lekárske potvrdenie o chorobe žiaka N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka pri neprítomnosti menej ako tri dni alebo ak túto neprítomnosť aj opakovane ospravedlňuje jeho zákonný zástupca?

Materská škola a školské prázdniny N

Autor/i: -

Školské prázdniny sú určené školám, okrem materských škôl (ďalej "MŠ"). MŠ môžu v priebehu školského roka pred školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v tomto čase.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články