Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

školská dochádzka

Delenie žiakov na skupiny

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Trieda má 18 žiakov. Z tohto počtu sa jeden žiak vzdeláva individuálne v zahraničí. Treba triedu deliť na skupiny pri vyučovaní cudzieho jazyka, informatiky, ak maximálny povolený počet žiakov v skupine je 17?

Dokončenie základného vzdelania

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si ...

Doplnenie základného vzdelania

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Akým spôsobom môže dospelá osoba získať základné vzdelanie, ak ho nenadobudla počas povinnej školskej dochádzky?

Hodnotenie žiaka pri vymeškaných hodinách

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otazka: Žiak v prvom polroku vymeškal 282 hodín ospravedlnených, 128 hodín neospravedlnených, v škole bol 3 dni. V druhom polroku v škole ešte nebol, má vymeškaných cez 200 neospravedlnených hodín,  o čom sme aktuálne / každý mesiac/ informovali o...

Komisionálna skúška v inej škole

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka: Žiak má vykonať v auguste komisionálne skúšky. Počas prázdnin ale zmení školu (odsťahuje sa). Môže vykonať komisionálne skúšky v novej škole? Vysvedčenie mu musíme vystaviť podľa výsledku komisionálnej skúšky my, takže by ich mal aj u nás ...

Komisionálne preskúšanie žiaka

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka:  Žiak vykonáva povinnú školskú dochádzku v zahraničí (s povolením riaditeľa školy) a zákonní zástupcovia požiadali o jeho preskúšanie v mesiaci jún. Sme jeho kmeňovou školou,  je v 4. ročníku. Komisionálne skúšky má vykonať zo všetkých pre...

Legislatívne vymedzenie problematiky začiatku povinnej školskej dochádzky

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Ústava SR v piatom oddiely článku 42 zakotvuje, že každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná a jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.

Lekárske potvrdenie o chorobe žiaka

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka pri neprítomnosti menej ako tri dni alebo ak túto neprítomnosť aj opakovane ospravedlňuje jeho zákonný zástupca?

Materská škola a školské prázdniny

Autor/i: -

Školské prázdniny sú určené školám, okrem materských škôl (ďalej "MŠ"). MŠ môžu v priebehu školského roka pred školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v tomto čase.

Náhrada voľnej hodiny

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Z dôvodu naplánovanej školskej akcie sa zrušia niektoré triedy. Vyučujúci, ktorí v nich mali vyučovať podľa záväzného rozvrhu, majú „voľnú hodinu“, nemohli si splniť svoj základný úväzok. Riaditeľ školy určí vyučovaciu hodinu v inej tried...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk