Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo rozhodnutie


COVID-19 Rozhodnutia ministra - september 2020 - február 2021 N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 1. septembra 2020. ...

Prijatie žiaka do 5. ročníka - rozhodnutia N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Žiaci z málotriednej základnej školy v susednej obci postupujú každoročne do 5. ročníka našej plnoorganizovanej základnej školy. Musia rodičia týchto žiakov podať žiadosť o prijatie a riaditeľka vydať rozhodnutie o prijatí do základnej školy?

Rozhodnutia o zrušení rozhodnutia pri prijímaní žiaka do základnej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Pri výkone štátnej správy v školstve sa riaditeľ základnej školy riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

Rozhodnutie ministra o obnovení školského vyučovania N

Autor/i: -

ÚVZ SR opatrením z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež o niektoré školy a školské zariadenia. Na základe toho minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 1. 6. 2020 rozhodol o obnovení školského vyu...

Rozhodnutie o prijatí žiaka a Rozhodnutie o povolení individuálneho vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiak prestúpil k 10.09.2020 do inej základnej školy a riaditeľ tejto školy vystavil Rozhodnutie, ktorým povoľuje individuálne vzdelávanie. Má riaditeľ povinnosť vydať najskôr Rozhodnutie o prijatí žiaka do školy a následne vydať rozhodnutie, ktorý...

Rozhodnutie o ukončení vzdelávania v zmysle školskej legislatívy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V súvislosti s rozhodnutiami by som mala otázku k vydávaniu Rozhodnutia o ukončení vzdelávania v MŠ. Dôvodom k ukončeniu môže byt prestup do ZŠ, ukončenie na základe žiadosti zákonného zástupcu, ukončenie na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ, napr...

Rozhodnutie riaditeľa školy, komisionálne skúšky a povinná školská dochádzka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Musí byť vydané rozhodnutie riaditeľa školy na žiadosť zákonného zástupcu o opakovanie ročníka terciánke na 8-ročnom gymnáziu ak má študentka ešte povinnú školskú dochádzku? Teda či ak študentka bola na konci ročníka klasifikovaná na komisionálnyc...

Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia v školstve N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

  Na rôznych vzdelávaniach sa stretávam s rôznym názorom na vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutia v školstve, napr. Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy. Po vydaní rozhodnutia treba vyznačiť jeho právoplatnosť? Aj v prípade, ak sa žiad...

VZOR - Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy a povolení individuálneho vzdelávania na žiadosť zákonného zástupcu v rámci povinného predprimárneho vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému Rozhodnutia o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy a povolení individuálneho vzdelávania na žiadosť zákonného zástupcu v rámci povinného predprimárneho vzdel...

VZOR - Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do súkromnej materskej školy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzorovú schému Rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do súkromnej materskej školy.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk