Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

rodičia

Členstvo v rade školy - zamestnanec obce a rodič žiaka

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Sme škola s právnou subjektivitou. Mám otázku k delegovaniu členov rady školy podĺa § 25 zákona č. 595/2003. Ak je delegovaný člen rady školy zamestnanec obce a zároveň rodič žiaka školy, môže ho zriaďovateľ delegovať? Volieb do rady školy...

Členstvo v rade školy u rodičov žiakov z maturujúcich ročníkov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázky: Rada školy na gymnáziu, kde sú členmi rady školy rodičia maturujúcich žiakov a za žiakov aj samotný maturant (teda študent 4. ročníka). Dokedy sú členmi rady školy? Do dňa vydania vysvedčenia, do konca mája, júna alebo do konca augusta?

Doplnenie kandidátky v opakovaných voľbách do rady školy za rodičov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Volieb do rady školy za rodičov sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov, bol vypísaný nový termín. Je možné kandidátov do kandidátky doplniť aj pred druhým termínom volieb, alebo sa musí použiť pôvodná kandidátka?

Fungovanie rodičovských združení

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka Sme škola s právnou subjektivitou. Právny subjekt tvoria spolu základná a materská škola.  Každá zložka má vytvorené Rodičovské združenie (ďalej „RZ“). RZ majú riadne zasadnutia, plenárne zasadnutia, kde sa o. i. schvaľujú aj poplatky do zd...

Hodnotenie žiaka pri vymeškaných hodinách

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otazka: Žiak v prvom polroku vymeškal 282 hodín ospravedlnených, 128 hodín neospravedlnených, v škole bol 3 dni. V druhom polroku v škole ešte nebol, má vymeškaných cez 200 neospravedlnených hodín,  o čom sme aktuálne / každý mesiac/ informovali o...

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Kľúčové prvky spolupráce učiteľa s rodičom

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Komunikácia triedneho učiteľa s rodičom a rodiča s triednym učiteľom tvorí základ pre kvalitu spolupráce. Vzťah medzi učiteľom a rodičom nepredstavuje pre dieťa dva odlišné svety, ktoré chce vnímať oddelene. Dieťa nemá túžbu podľa aktuálnej nálady...

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Obmedzenia pri členstve v rade školy - manželia, príbuzní

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Môžu byť členmi rady školy manželia alebo príbuzní, ak je jeden z nich delegovaný zriaďovateľom a druhý riadne zvolený za rodičov, alebo ak jeden je mama žiačky zvolená za rodičov a stará mama žiačky je zvolená za nepedagogických zamestnancov?

Optika nonverbálnych prejavov - prezentačné zručnosti a ich význam v kvalite riadenia

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Jednou z podmienok úspešnej prezentácie osobnosti je zdravé sebavedomie a pozitívne myslenie. S definitívnym sebavedomím sa človek nerodí, ale ho získava v procese vývinu. Na kvalitu verbálneho a nonverbálneho prejavu má vplyv do určitej miery gen...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk