Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

riaditeľ

Činnosť výberovej komisie pred výberovým konaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou, ústnou formou alebo kombináciou písomnej a ústnej formy. Žiaden právny predpis presne neustanovuje, akým spôsobom výberová komisia vyberá kandidáta na vymen...

Člen rady školy príbuzným riaditeľa

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Ak je riaditeľ školy príbuzným člena rady školy, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa (v našom prípade matka riaditeľka, syn poslanec obce delegovaný do rady školy), pozastavuje sa jeho členstvo v rade školy v prípade, že by rada školy bola ...

Doplnenie člena rady školy v priebehu jej funkčného obdobia

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Ak člen rady školy za pedagogických zamestnancov dá výpoveď, kto organizuje voľby nového člena rady školy - riaditeľ alebo predseda rady školy?

Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Prosím o  radu pri zaradení do platovej triedy. Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 9...

Funkčné inovačné vzdelávanie a dôchodkový vek

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Mám troch pedagodických zástupcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a súčasne im končí inovačné funkčné vzdelávanie. Rád by som ich ponechal vo funkciách ešte dva roky. Podľa § 34 bod 3 zákona č. 317/2009  Z. z. by si mali aktualizovať inovač...

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia

Autor/i: redakcia

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aké rozhodnutie vydáva riaditeľ/ka školy – rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní alebo o individuálnom učebnom pláne?

Kandidát na riaditeľa MŠ so stredoškolským vzdelaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže kandidovať učiteľka bez vysokoškolského vzdelania na pozíciu riaditeľky materskej školy? Ak budú dvaja uchádzači, nemal by vyhrať uchádzač s vysokoškolským vzdelaním a 1. atestáciou?

Kompetencie zriaďovateľa školy voči riaditeľovi školy, povinnosti riaditeľa

Autor/i: Mgr. Ján Miklóssy

Kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, rovnako aj povinnosti riaditeľa voči zriaďovateľovi sú vymedzené príslušnými právnymi predpismi. Ich nedostatočná znalosť, nedodržiavanie, resp. ignorovanie môže vážne nar...

Kontrola činnosti rady školy a kompetencie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: V koho kompetencii je kontrola činnosti rady školy? Čo znamená, že rada školy plní funkciu verejnej kontroly? V akej miere môže rada školy žiadať o predloženie dokladov k výstavbe a vybavení záhradného altánku?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk