Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

riaditeľ

Činnosť výberovej komisie pred výberovým konaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou, ústnou formou alebo kombináciou písomnej a ústnej formy. Žiaden právny predpis presne neustanovuje, akým spôsobom výberová komisia vyberá kandidáta na vymen...

Člen rady školy príbuzným riaditeľa

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Ak je riaditeľ školy príbuzným člena rady školy, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa (v našom prípade matka riaditeľka, syn poslanec obce delegovaný do rady školy), pozastavuje sa jeho členstvo v rade školy v prípade, že by rada školy bola ...

Doplnenie člena rady školy v priebehu jej funkčného obdobia

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ak člen rady školy za pedagogických zamestnancov dá výpoveď, kto organizuje voľby nového člena rady školy - riaditeľ alebo predseda rady školy?

Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 90 % ako pedagogický zamestnanec a 10 % ako projektový m...

Funkčné inovačné vzdelávanie a dôchodkový vek

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Mám troch pedagodických zástupcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a súčasne im končí inovačné funkčné vzdelávanie. Rád by som ich ponechal vo funkciách ešte dva roky. Podľa § 34 bod 3 zákona č. 317/2009  Z. z. by si mali aktualizovať inovač...

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia

Autor/i: redakcia

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aké rozhodnutie vydáva riaditeľ/ka školy – rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní alebo o individuálnom učebnom pláne?

Informovanie predsedu rady školy o výpovedi riaditeľa zriaďovateľom

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Som predseda rady školy. Riaditeľka školy dala výpoveď. Oficiálne mi to nikto neoznámil. Má povinnosť zriaďovateľ informovať predsedu rady školy o tejto skutočnosti?

Kandidát na riaditeľa MŠ so stredoškolským vzdelaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Môže kandidovať učiteľka bez vysokoškolského vzdelania na pozíciu riaditeľky materskej školy? Ak budú dvaja uchádzači, nemal by vyhrať uchádzač s vysokoškolským vzdelaním a 1. atestáciou?

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk