Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

rada školy

COVID-19 Kompetencia rady školy – zoznam vykonávaných činností v čase pandémie

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Je v kompetencii rady školy vyžadovať od učiteľov zoznam vykonaných činností v dnešnej situácii - zatvorené školy?

COVID-19 Voľby do novej rady školy počas pandémie

Autor/i: JUDr. Martin Biskupič

Ako by sme mohli uskutočniť voľby do rady školy? V máji končí funkčné obdobie súčasnej rade školy. Ako môžeme urobiť voľby do novej rady školy? Zamestnancov za určitých podmienok vieme dostať do práce, ale môžeme pozvať rodičov do školy, keď škola...

Činnosť výberovej komisie pred výberovým konaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou, ústnou formou alebo kombináciou písomnej a ústnej formy. Žiaden právny predpis presne neustanovuje, akým spôsobom výberová komisia vyberá kandidáta na vymen...

Člen rady školy - zriaďovateľ

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Môže byť členom rady školy jej zriaďovateľ, v našom prípade starosta obce?

Člen rady školy na rodičovskej dovolenke

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Predsedníčka rady školy, členka rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov nastúpila na materskú dovolenku. Môže byť naďalej členkou rady školy a plniť funkciu predsedníčky rady školy?

Člen rady školy príbuzným riaditeľa

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Ak je riaditeľ školy príbuzným člena rady školy, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa (v našom prípade matka riaditeľka, syn poslanec obce delegovaný do rady školy), pozastavuje sa jeho členstvo v rade školy v prípade, že by rada školy bola ...

Členstvo súrodencov v rade školy

Autor/i: -

Môžu byť do rady školy zriaďovateľom delegovaní dvaja súrodenci?

Členstvo v rade školy - delegovanie za zriaďovateľa - prestup žiaka na inú školu

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Člen rady školy delegovaný za zriaďovateľa má v danej škole svoje dieťa. Ako má rada školy postupovať v prípade, keď žiak prestúpil na inú školu?

Členstvo v rade školy - vedúci zamestnanec

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže byť členom rady školy, ktorej zriaďovateľ je OÚ odbor školstva, vedúci odboru školstva? 

Členstvo v rade školy - zamestnanec obce a rodič žiaka

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Sme škola s právnou subjektivitou. Mám otázku k delegovaniu členov rady školy podĺa § 25 zákona č. 595/2003. Ak je delegovaný člen rady školy zamestnanec obce a zároveň rodič žiaka školy, môže ho zriaďovateľ delegovať? Volieb do rady školy ako kan...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk