Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

rada školy

5 členná rada školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázky Je možné do 5 člennej rady školy pri CVČ zvoliť 2 pedagogických zamestnancov, ak sú nepedagogickí zamestnanci iba dvaja na skrátené úväzky? 

Činnosť výberovej komisie pred výberovým konaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberové konanie uskutočňuje písomnou formou, ústnou formou alebo kombináciou písomnej a ústnej formy. Žiaden právny predpis presne neustanovuje, akým spôsobom výberová komisia vyberá kandidáta na vymen...

Člen rady školy - zriaďovateľ

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže byť členom rady školy jej zriaďovateľ, v našom prípade starosta obce?

Člen rady školy na rodičovskej dovolenke

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka:  Predsedníčka rady školy, členka rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov nastúpila na materskú dovolenku. Môže byť naďalej členkou rady školy a plniť funkciu predsedníčky rady školy?

Člen rady školy príbuzným riaditeľa

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Ak je riaditeľ školy príbuzným člena rady školy, ktorý je delegovaný za zriaďovateľa (v našom prípade matka riaditeľka, syn poslanec obce delegovaný do rady školy), pozastavuje sa jeho členstvo v rade školy v prípade, že by rada školy bola ...

Členstvo súrodencov v rade školy

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka:  Môžu byť do rady školy zriaďovateľom delegovaní dvaja súrodenci?

Členstvo v rade školy - delegovanie za zriaďovateľa - prestup žiaka na inú školu

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Člen rady školy delegovaný za zriaďovateľa má v danej škole svoje dieťa. Ako má rada školy postupovať v prípade, keď žiak prestúpil na inú školu?

Členstvo v rade školy - vedúci zamestnanec

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže byť členom rady školy, ktorej zriaďovateľ je OÚ odbor školstva, vedúci odboru školstva? 

Členstvo v rade školy - zamestnanec obce a rodič žiaka

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Sme škola s právnou subjektivitou. Mám otázku k delegovaniu členov rady školy podĺa § 25 zákona č. 595/2003. Ak je delegovaný člen rady školy zamestnanec obce a zároveň rodič žiaka školy, môže ho zriaďovateľ delegovať? Volieb do rady školy...

Členstvo v rade školy u rodičov žiakov z maturujúcich ročníkov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázky: Rada školy na gymnáziu, kde sú členmi rady školy rodičia maturujúcich žiakov a za žiakov aj samotný maturant (teda študent 4. ročníka). Dokedy sú členmi rady školy? Do dňa vydania vysvedčenia, do konca mája, júna alebo do konca augusta?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk