Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

poruchy učenia

Diagnostika chyby dítěte jako autoevaluační nástroj učitele

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

"Kromě podceňování typu chyby ve školní práci se často v pedagogické praxi můžeme setkat s tlakem učitelů na upravenost školní práce. To u dětí vede k používání zmizíků či přepisovacích per, aby v práci nebyly vidět škrty a práce na první pohled v...

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Reedukační proces znamená postupný rozvoj, zlepšování úrovně porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní a počítání (např. rozvoj porušených funkcí zrakového vnímání). Jeho výsledkem však není pouze rozvoj těchto funkcí a vytvo...

Špeciálno-pedagogická podpora u žiakov s vývinovými poruchami učenia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Koľko žiakov má byť na hodine vyučovacieho predmetu rozvoj špecifických funkcií? Môžu sa spájať do skupín žiaci s vývinovými poruchami učenia rôznych tried? Žiaci s vývinovými poruchami učenia majú v rámcovom učebnom pláne vyšší počet ho...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk