Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

platová trieda

Asistent učiteľa na 1. stupni ZŠ

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Dosiahnuté vzdelanie: SOU - odevná, SOŠ-SZSD Námestovo (maturita), v súčasnosti študuje druhý rok diaľkovo 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na strednej pedag...

Atestácia - vychovávateľka ŠKD

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. Ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ – prvý stupeň, bola by za...

Dátum preradenia do vyššej platovej triedy

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Ak učiteľka MŠ vykonala I. atestáciu 5. 12. 2016, preraďujem ju do vyššej platovej triedy hneď v nasledujúci deň, teda 6. 12. 2016 alebo až od nasledujúceho mesiaca, teda v tomto prípade od 1. 1. 2017?

Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Prosím o  radu pri zaradení do platovej triedy. Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 9...

Kvalifikácia - INFORMATIKA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Má zamestnanec dostatočné vzdelanie ako učiteľ informatiky? Máme ho zaradeného v 9. platovej triede, má rok pedagogickej praxe a ukončenú Slovenskú vysokú školu technickú, odbor Technológia elektronických zariadení, ďalej Teologickú fakul...

Kvalifikácia - TECHNICKÁ VÝCHOVA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Zamestnanec ZŠ je absolventom Elektrotechnickej fakulty, odboru elektroenergetika VŠT Košice, Elektrotechnická fakulta. DPŠ má na na odborné elektrotechnické predmety so skúškou z pedagogiky, psychológie a didaktiky odborných predmetov STU...

Kvalifikácia - vychovávateľ ŠKD

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Absolventka II. stupňa VŠ (Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, štúdijný program špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, študijný odbor 1.1.6 špeciálna pedagogika) začína pracovať v základnej škole ako vychovávateľka v ŠKD...

Kvalifikácia - ZUŠ

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Prosím o posúdenie kvalifikácie zamestnanca základnej umeleckej školy, učiteľa hry na trubku, ktorý má ukončené konzervatórium s maturitou (4 roky, nemá absolutórium) a v týchto dňoch ukončil bakalárske štúdium na Dubnickom technologickom...

Kvalifikovanosť na výučbu TECHNOLÓGIA STOLOVANIA, POTRAVINY A VÝŽIVA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Mám možnosť pracovať ako učiteľka predmetov technológia a stolovanie, potraviny a výživa v trojročnom učebnom odbore hostinský a predmetov marketing a manažment v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách. Rozsah úväzku by pozos...

MOV - zaradenie do platovej triedy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Do akej platovej triedy bude zaradený majster odborného výcviku v odbornom učilišti – odbor poľnohospodárska výroba zamestnanec, ktorý má výučný list a maturitu v odbore agropodnikanie, následne II. stupeň VŠ - špeciálna pedagogika?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk