Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

personalistika

Absolvent Teologickej fakulty KU - VYCHOVÁVATEĽ

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otazka: Ak má pedagogický zamestnanec ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Náuka o rodine, študijný odbor 2.1.13 Katolícka teológia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a po 1. 9. 2015 bol s ním uzavretý praco...

Adaptačné vzdelávanie učiteľa náboženskej výchovy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, a...

Dátum preradenia do vyššej platovej triedy

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Ak učiteľka MŠ vykonala I. atestáciu 5. 12. 2016, preraďujem ju do vyššej platovej triedy hneď v nasledujúci deň, teda 6. 12. 2016 alebo až od nasledujúceho mesiaca, teda v tomto prípade od 1. 1. 2017?

Kvalifikačné požiadavky - TECHNIKA A SVET PRÁCE

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Aké kvalifikačné predpoklady musí mať pedagogický zamestnanec, aby mohol vyučovať predmet technika a svet práce na 2. stupni základnej školy, resp. môže tieto predmety vyučovať aj pedagogický zamestnanec, ktorý ukončil štúdium pre 1. – 4. ...

Kvalifikovanosť na vyučovanie ANGLICKÉHO JAZYKA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Uchádzam sa o vyučovanie anglického jazyka na strednej škole. Spĺňam kvalifikačné predpoklady na vyučovanie uvedeného jazyka? Moje vzdelanie je: ukončená VŠ 2. stupňa v štúdijnom odbore učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ ukončené doktorandskou sk...

Kvalifikovanosť pre vyučovanie predmetov TECHNOLÓGIA a STRAVOVANIE, POTRAVINY a VÝŽIVA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Je učiteľ kvalifikovaný pre vyučovanie predmetov „Technológa a stolovanie“ a „Potraviny a výživa“ v odbore 6489 H hostinský, ak má výučný list, nadväzujúce maturitné vysvedčenie, I. stupeň VŠ diplom Bc učiteľstvo profesijných predmetov a pr...

MOV - zaradenie do platovej triedy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Do akej platovej triedy bude zaradený majster odborného výcviku v odbornom učilišti – odbor poľnohospodárska výroba zamestnanec, ktorý má výučný list a maturitu v odbore agropodnikanie, následne II. stupeň VŠ - špeciálna pedagogika?

Pedagogická spôsobilosť učiteľky pre primárne vzdelávanie

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: V roku 2011 som ukončila VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca na Teologickej fakulte KU v Ružomberku. Študujem na VŠZaSP sv. Alžbety doplňujúce pedagogické štúdium. Od septembra 2012 do júna 2015 som pracovala na I. st...

Petícia rodičov a prepustenie učiteľa z dôvodu zníženia počtu žiakov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Riaditeľ málotriednej základnej školy bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je obec, navrhol z dôvodu zníženia počtu žiakov a nedostatku finančných prostriedkov na prenesené kompetencie znížiť počet tried o 1 triedu a následne pre...

Platnosť kreditov do vykonania atestácie

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Pedagóg má riaditeľom uznaných 60 kreditov, za ktoré poberá kreditový príplatok a zároveň ten istý zamestnanec požiadal o vykonanie atestácie. Dokedy mu môže byť vyplácaný kreditový príplatok? Až do vykonania atestačnej skúšky, kedy sa pre...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk