Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

pedagogický zamestnanec

Absolvent Teologickej fakulty KU - VYCHOVÁVATEĽ

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otazka: Ak má pedagogický zamestnanec ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Náuka o rodine, študijný odbor 2.1.13 Katolícka teológia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a po 1. 9. 2015 bol s ním uzavretý praco...

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v ...

Adaptačné vzdelávanie učiteľa náboženskej výchovy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, a...

Aktualizačné vzdelávanie - uznanie kreditov

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Môžem od 1. 9. 2015 za absolvovanie aktualizačného vzdelávania na overenie profesijných kompetencií priznať pedagogickému zamestnancovi kredity?

Dátum priznania výšky platovej triedy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Pedagogický zamestnanec ukončil atestáciu dňa 25. 04. 2016. Patrí pedagogickému zamestnancovi vyššia platová trieda od 25. 04. 2016 (deň ukončenia atestácie) alebo až od 26. 04.  2016?

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia

Autor/i: redakcia

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje kategórie pedagogických zamestnancov do dvoch skupín, na pedagogických zamestna...

Kreditový príplatok

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Zamestnanec našej školy absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom - Príprava kvalifikovan...

Kvalifikácia - INFORMATIKA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Má zamestnanec dostatočné vzdelanie ako učiteľ informatiky? Máme ho zaradeného v 9. platovej triede, má rok pedagogickej praxe a ukončenú Slovenskú vysokú školu technickú, odbor Technológia elektronických zariadení, ďalej Teologickú fakul...

Kvalifikácia - NULTÝ ROČNÍK

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Môže absolventka vysokoškolského štúdia prvého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a vysokoškolského štúdia druhého stupňa v učiteľskom odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne post...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk