Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

pedagogický zamestnanec

Absolvent Teologickej fakulty KU - VYCHOVÁVATEĽ

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otazka: Ak má pedagogický zamestnanec ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Náuka o rodine, študijný odbor 2.1.13 Katolícka teológia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a po 1. 9. 2015 bol s ním uzavretý praco...

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v ...

Adaptačné vzdelávanie učiteľa náboženskej výchovy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, a...

Aktualizačné vzdelávanie - uznanie kreditov

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Môžem od 1. 9. 2015 za absolvovanie aktualizačného vzdelávania na overenie profesijných kompetencií priznať pedagogickému zamestnancovi kredity?

Dátum priznania výšky platovej triedy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Pedagogický zamestnanec ukončil atestáciu dňa 25. 04. 2016. Patrí pedagogickému zamestnancovi vyššia platová trieda od 25. 04. 2016 (deň ukončenia atestácie) alebo až od 26. 04.  2016?

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade uč...

Dovolenka 9 týždňov

Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger

Otázka: Týka sa dovolenka 9 týždňov aj pedagogických zamestnancov, ktorých zamestnávateľ  nepostupuje pri odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale postupuje podľa Zákonníka práce?

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia

Autor/i: redakcia

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje kategórie pedagogických zamestnancov do dvoch skupín, na pedagogických zamestna...

Kreditový príplatok

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Zamestnanec našej školy absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom - Príprava kvalifikovan...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk