Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Pedagogicko-organizačné pokyny

Digitálne technológie vo vyučovacom procese

Autor/i: -

V školách sa odporúča vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím digitálnych technológií, ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Treba venovať pozorno...

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre stredné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre základné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné umelecké školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020) pre základné umelecké školy.

Konflikty v školskom prostredí

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Mediácia v školskom prostredí sa môže týkať rôznych cieľových skupín. Môže ju využívať manažment školy - riaditelia, zástupcovia riaditeľov, vedúci metodických orgánov školy, výchovní poradcovia, preventisti, ale aj triedni učitelia, špeciálni ped...

Termíny súvisiace s organizáciou školského roka 2016/2017

Autor/i: redakcia

MŠVVaŠ SR zverejnilo v POP na školský rok 2016/2017 termíny súvisiace s organizáciou školského roka, testovaním žiakov 5. ročníka, 9. ročníka, termíny prázdnin, maturitných skúšok. Ponúkame ich v prehľadnom zozname pre potreby informovania učiteľo...

Termíny súvisiace s organizáciou školského roka 2017/2018 - stredné školy - POP

Autor/i: -

Stredné školy MŠVVaŠ SR zverejnilo v POP na školský rok 2017/2018 termíny súvisiace s organizáciou školského roka. Ponúkame ich v prehľadnom zozname pre potreby informovania učiteľov k budúcemu školskému roku (spracované podľa POP 2017/2018). 

Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základnej školy v školskom roku 2018/2019

Autor/i: -

Cieľom testovania žiakov 5. ročníka je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania, pripravenosť na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Cieľom testovania žiakov 9. ročník...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk