Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

normatívny prostriedok

Financovanie regionálneho školstva

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové. K hlavným finančným zdrojom patria prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov.

Minimálne počty žiakov v triedach strednej školy

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vo svojom pôvodnom znení nestanovoval najnižšie počty žiakov. Ustanovenia najnižšieho počtu žiakov sa dostali do školského zákona ...

Nariadenie č. 355/2017 Z.z. - podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Autor/i: -

Zmena zahŕňa skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov. Nariadenie reaguje na rozdeľovanie normatívnych finančných prostriedkov ...

Nenormatívne prostriedky

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Pravidlá financovania regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu určuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“). Zo štátneho roz...

Normatívne prostriedky

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súlade s platnou legislatívou a princípmi financovania regionálneho školstva sa zo štátneho rozpočtu školám, školským zariadeniam a iným právnickým a fyzickým osobám (napr. dotácie) poskytujú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky.

Predbežná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach po novele zákona o finančnej kontrole

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V Národnej rade Slovenskej republiky bola schválená novela zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“). Novela zákon...

Rodičovská rada

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Spolupráca školy s rodinou predstavuje veľmi významný faktor efektivity vzdelávania detí. Preto je úlohou každej školy vytvoriť podmienky pre fungovanie partnerského vzťahu s rodičmi detí, nadviazať a pravidelne s nimi udržiavať kontakt, ponúkať r...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk