Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo mzdy


COVID-19 Výpočet mzdy v prípade mimoriadnych opatrení N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V období 16.3. - 31.3. 2020 boli zamestnanci doma. Keďže v pracovnom poriadku (PP) ani v inom internom dokumente školy nemáme dojednanú možnosť prace "na doma", uplatnil som na toto obdobie § 142/3 ZP. Bude im vyplatená náhrada mzdy v plnom rozsah...

Doplatenie mzdy po vykonaní atestácie N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Kolegyňa vykonala prvú atestáciu v marci 2019. O tejto skutočnosti však neinformovala vedenie školy. Až v auguste priniesla doklad o vykonaní atestačnej skúšky. Zároveň žiada o doplatenie rozdielu na mzde. Má škola povinnosť vyplatiť vzniknutý roz...

Kompetencia rady školy, zriaďovateľa a rozpis financií na mzdy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Je v kompetencii rady školy a zriaďovateľa vyžiadať si v správe o výsledkoch hospodárenia aj rozpis finančných prostriedkov na mzdy a odvody. Sme povinní uvádzať  aj riadiaci príplatok, osobný príplatok, kredit...

Platové zaradenie ekonómky školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Môže riaditeľ školy zaradiť ekonómku školy v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. a katalógu pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme do 10 platovej triedy, ak má menovaná zamestnankyňa ukončenú VŠ 2. stupňa ekono...

Presun financií na prevádzku na mzdy zamestnancov N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Existuje možnosť aby sa finančné prostriedky určené na prevádzku školy/školského zariadenia presunuli na mzdy zamestnancov?

Sociálna výpomoc zamestnancom, mzda a daň - účtovanie N

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Podľa uzatvorenej kolektívnej zmluvy škola poskytla sociálnu výpomoc dvom zamestnancom, ktorých pracovná neschopnosť bola dlhšia ako 6 týždňov, ale kratšia ako 6 mesiacov. Sociálna výpomoc u účtu sociálneho fondu musí škola zúčtovať v mzde zamestn...

Vyplatenie odchodného pri úmrtí N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zamestnanec, ktorý je od roku 2014 poberateľom starobného dôchodku a stále je v trvalom pracovnom pomere  náhle zomrel. Má nárok na vyplatenie odchodného?

VZOR - Mzdový poriadok N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Mzdového poriadku. 

Zaradenie nepedagogických zamestnancov a roky praxe N

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Možno nerešpektovať roky praxe pri pracovných pozíciách - upratovačka, kuchárka, alebo musí byť každý zamestnanec zaradený podľa rokov praxe? Musia byť ekonómka a mzdárka zaradené podľa rokov praxe, aebo možno všetkých prevádzkových zamestnancov z...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk