Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

legislatíva

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia

Autor/i: redakcia

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Ideme na výlet ...

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

S blížiacim sa koncom školského roka veta „Ideme na školský výlet ...“ zaznieva v školách, triedach i domácnostiach žiakov. Pre školu a učiteľov však školský výlet nie je relaxačným podujatím, ale súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti, na ktorú...

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje kategórie pedagogických zamestnancov do dvoch skupín, na pedagogických zamestna...

Legislatívny rámec špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike

Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

Špeciálnopedagogické poradenstvo možno v súčasnom legislatívnom rámci hľadať najmä v zákone č. 245/2008 Z. z. o školách a školských zariadeniach (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „škols...

Nové legislatívne predpisy s účinnosťou 2016

Autor/i: redakcia

S účinnosťou od 1. septembra 2016 nadobúdajú účinnosť aj nové legislatívne predpisy - zákon č. 216/2016 Z. z., zákon č. 217/2016 Z. z., vyhláška č. 231/2016 Z. z., vyhláška č. 232/2016 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 207/2016 Z. z.

Novela školského zákona účinná od 1. septembra 2016

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Minimálne počty žiakov v triedach prvého až štvrtého ročníka základnej školy a v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, ustanovil zákon č. 464/2013 Z. z. v znení zákona č. 188/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. sept...

Pedagogický asistent podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu pedagogického asistenta ako pedagogického zamestnanca. Patrí do kategó...

Poskytovanie riaditeľského voľna

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Poskytovanie tzv. riaditeľského voľna sa realizuje v súvislosti platnou školskou legislatívou, konkrétne s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláško...

Postup výberového konania

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:   Bol postup výberového konania v súlade s právnymi predpismi?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk