Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

kvalifikovanosť

Doplnenie požadovaného vzdelania po termíne zákonnej lehoty

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pedagogický zamestnanec si v stanovenej lehote podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 317/2009 Z. z. nedoplnil na vykonávanie činnosti vychovávateľa záverečnú skúšku z mimoškolskej pedagogiky do dvoch rokov od zaradenia na pracovnú pozíciu. Pracov...

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 ho...

Kariérový stupeň školského psychológa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v základnej škole jeden deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia – slovenský jazyk a literatúra, má štátnu skúšku z psy...

Kreditový príplatok

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Zamestnanec našej školy absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom - Príprava kvalifikovan...

Kreditový príplatok a uznanie kreditov

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Dňa 12. septembra 2011 som získala 60 kreditov ukončením kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov kvalifikačné vzdelávanie Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku CJ pre mladší školský vek...

Kvalifikácia - vychovávateľka

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Mám ukončene VŠ vzdelanie II. stupňa na Vysokej škole zdravotníctva a sociánej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca a navštevujem doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov ...

Kvalifikácia - anglický jazyk

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Uchádzam sa o vyučovanie anglického jazyka na strednej škole. Spĺňam kvalifikačné predpoklady na vyučovanie uvedeného jazyka? Moje vzdelanie je: ukončená VŠ 2. stupňa v štúdijnom odbore učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ ukončené doktorandskou sk...

Kvalifikácia - anglický jazyk, ruský jazyk

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Zamestnanec v 1988 ukončil Vysokú ekonomickú školu, získal titul Ing. Na vysvedčení o štátnej záverečnej skúške má uvedené, že vykonal štátne záverečné skúšky z ruského a z anglického jazyka. Na našom gymnáziu pôsobí od roku 1991 ako učite...

Kvalifikácia - ASISTENT UČITEĽA

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Žiadateľ o prijatie do zamestnania na pozíciu asistenta učiteľa má ukončené úplné stredné vzdelanie (nepedagogické) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných ...

Kvalifikácia - biológia

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka Som kvalifikovaná na vyučovanie biológie na základnej škole, ak som absolventkou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, odbor fytotechnický (v súčasnosti je to SPU Nitra) a samozrejme mám doplnkové pedagogické štúdium. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk