Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

kvalifikovanosť

Absolvent Teologickej fakulty KU - VYCHOVÁVATEĽ

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otazka: Ak má pedagogický zamestnanec ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe Náuka o rodine, študijný odbor 2.1.13 Katolícka teológia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a po 1. 9. 2015 bol s ním uzavretý praco...

Doplnenie požadovaného vzdelania po termíne zákonnej lehoty

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Pedagogický zamestnanec si v stanovenej lehote podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 317/2009 Z. z. nedoplnil na vykonávanie činnosti vychovávateľa záverečnú skúšku z mimoškolskej pedagogiky do dvoch rokov od zaradenia na pracovnú pozíciu. Pracov...

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 ho...

Kandidát na riaditeľa MŠ so stredoškolským vzdelaním

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže kandidovať učiteľka bez vysokoškolského vzdelania na pozíciu riaditeľky materskej školy? Ak budú dvaja uchádzači, nemal by vyhrať uchádzač s vysokoškolským vzdelaním a 1. atestáciou?

Kariérový stupeň školského psychológa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v základnej škole jeden deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia – slovenský jazyk a literatúra, má štátnu skú...

Kreditový príplatok

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Zamestnanec našej školy absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom - Príprava kvalifikovan...

Kreditový príplatok a uznanie kreditov

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Dňa 12.09.2011 som získala 60 kreditov ukončením kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov kvalifikačné vzdelávanie Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku CJ pre mladší školský ve...

Kvalifikácia - VYCHOVÁVATEĽKA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Mám ukončene VŠ vzdelanie II. stupňa na Vysokej škole zdravotníctva a sociánej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca a navštevujem doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov ...

Kvalifikácia - ASISTENT UČITEĽA

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Žiadateľ o prijatie do zamestnania na pozíciu asistenta učiteľa má ukončené úplné stredné vzdelanie (nepedagogické) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od...

Kvalifikácia - BIOLÓGIA

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka Som kvalifikovaná na vyučovanie biológie na základnej škole, ak som absolventkou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, odbor fytotechnický (v súčasnosti je to SPU Nitra) a samozrejme mám doplnkové pedagogické štúdium. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk