Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo kompetencie

Doplnenie člena rady školy v priebehu funkčného obdobia N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

K 1. 9. 2018 sa vzdal členstva v rade školy jeden zástupca zriaďovateľa. Zriaďovateľ chce do rady školy delegovať niektorého z poslancov až po komunálnych voľbách 2018. Je možné delegovať člena rady školy za zriaďovateľa na dobu určitú, napr. do 3...

Doplnenie úväzku N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže si učiteľ odborných predmetov na strednej škole doplniť úväzok na praktickom vyučovaní a vždy bude zaradený ako učiteľ odborných predmetov alebo sa stane majstrom odbornej výchovy?

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Kompetencia rady školy, zriaďovateľa a rozpis financií na mzdy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Je v kompetencii rady školy a zriaďovateľa vyžiadať si v správe o výsledkoch hospodárenia aj rozpis finančných prostriedkov na mzdy a odvody. Sme povinní uvádzať  aj riadiaci príplatok, osobný príplatok, kredit...

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Novela zákona č. 596/2003 Z. z. sa dotkla najmä oblasti pôsobenia Štátnej školskej ...

Kontrola činnosti rady školy a kompetencie rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: V koho kompetencii je kontrola činnosti rady školy? Čo znamená, že rada školy plní funkciu verejnej kontroly? V akej miere môže rada školy žiadať o predloženie dokladov k výstavbe a vybavení záhradného altánku?

Kontrola diktátov a kompetencie rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Je v kompetencii rady školy žiadať od riaditeľa výsledky testov, diktátov a písomných prác za jednotlivé triedy, podľa ročníkov?

Petícia rodičov a prepustenie učiteľa z dôvodu zníženia počtu žiakov N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Riaditeľ málotriednej základnej školy bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je obec, navrhol z dôvodu zníženia počtu žiakov a nedostatku finančných prostriedkov na prenesené kompetencie znížiť počet tried o 1 triedu a následne pre...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Sociálne štipendium N

Publikované:

Som žiakom 4. ročníka a poberám sociálne štipendium na strednej škole a keďže kvôli pandémii sa pre nás školský rok končí 7. mája,  mám ešte naň nárok aj za mesiac máj?

Prípustný počet vymeškaných hodín a preskúšanie žiaka N

Publikované:

Otázka: Aký je prípustný počet vymeškaných hodín (ospravedlnených alebo neospravedlnených) na základnej škole, pri ktorom ešte žiakovi nehrozí skúšanie v náhradnom termíne? Je niekde stanovený presný počet vymeškaných hodín, pri ktorom už je nutné komisionálne preskúšanie žiaka?

Prestup z bilingválneho gymnázia na umelecký štúdijný odbor N

Publikované:

Otázka:  Môže riaditeľ školy prijať žiaka prestupom z bilingválneho gymnázia (2. ročník) na umelecký študijný odbor (propagačné výtvarníctvo) do 1. ročníka. Podmienkou prijatia žiaka je úspešné vykonanie talentových skúšok. Na bilingválne gymnázium ich žiak konal, obsah bol však úplne iný. Môže talentové skúšky konať v rámci rozdielových skúšok?