Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

kompetencie

Doplnenie člena rady školy v priebehu funkčného obdobia

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  K 1. 9. 2018 sa vzdal členstva v rade školy jeden zástupca zriaďovateľa. Zriaďovateľ chce do rady školy delegovať niektorého z poslancov až po komunálnych voľbách 2018. Je možné delegovať člena rady školy za zriaďovateľa na dobu určitú, n...

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Kompetencie kontrolóra obce

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Má právo hlavný kontrolór kontrolovať v materskej škole počty detí, triedne knihy a dochádzkovú knihu zamestnancov, a má právo si pýtať  pracovný čas zamestnancov?

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Novela zákona č. 596/2003 Z. z. sa dotkla najmä oblasti pôsobenia Štátnej školskej ...

Kontrola činnosti rady školy a kompetencie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: V koho kompetencii je kontrola činnosti rady školy? Čo znamená, že rada školy plní funkciu verejnej kontroly? V akej miere môže rada školy žiadať o predloženie dokladov k výstavbe a vybavení záhradného altánku?

Kontrola diktátov a kompetencie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka Je v kompetencii rady školy žiadať od riaditeľa výsledky testov, diktátov a písomných prác za jednotlivé triedy, podľa ročníkov?

Petícia rodičov a prepustenie učiteľa z dôvodu zníženia počtu žiakov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Riaditeľ málotriednej základnej školy bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je obec, navrhol z dôvodu zníženia počtu žiakov a nedostatku finančných prostriedkov na prenesené kompetencie znížiť počet tried o 1 triedu a následne pre...

Politická agitácia v škole

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Podľa § 151 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Kt...

Rada školy a kompetencie riaditeľa školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Riaditeľ školy zvoláva riadne zasadnutie rady školy, určuje ich termíny a program, píše zápisnice zo zasadnutí a uchováva u seba dokumentáciu rady školy. Má na to právo?

Účasť člena rady školy na zasadnutí počas pracovnej neschopnosti

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Bude vyhlásené v materskej škole výberové konanie na riaditeľku. V rade školy je upratovačka a je PN. Môže sa zúčastniť počas vychádzky výberového konania ako člen rady školy?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk