Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo kompetencie


Doplnenie člena rady školy v priebehu funkčného obdobia N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

K 1. 9. 2018 sa vzdal členstva v rade školy jeden zástupca zriaďovateľa. Zriaďovateľ chce do rady školy delegovať niektorého z poslancov až po komunálnych voľbách 2018. Je možné delegovať člena rady školy za zriaďovateľa na dobu určitú, napr. do 3...

Doplnenie úväzku N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže si učiteľ odborných predmetov na strednej škole doplniť úväzok na praktickom vyučovaní a vždy bude zaradený ako učiteľ odborných predmetov alebo sa stane majstrom odbornej výchovy?

Komisionálne skúšky a vysvedčenie zo zahraničia N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Rodičia žiaka požiadali o vykonanie komisionálnej skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí. V žiadosti uviedli ročník a konkrétny predmet (slovenský jazyk a literatúra), z ktorého žiadajú vykonanie komisionálnej skúšky. Rodičia odmietli predloži...

Kompetencia rady školy, zriaďovateľa a rozpis financií na mzdy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Je v kompetencii rady školy a zriaďovateľa vyžiadať si v správe o výsledkoch hospodárenia aj rozpis finančných prostriedkov na mzdy a odvody. Sme povinní uvádzať  aj riadiaci príplatok, osobný príplatok, kredit...

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Novela zákona č. 596/2003 Z. z. sa dotkla najmä oblasti pôsobenia Štátnej školskej ...

Kontrola činnosti rady školy a kompetencie rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: V koho kompetencii je kontrola činnosti rady školy? Čo znamená, že rada školy plní funkciu verejnej kontroly? V akej miere môže rada školy žiadať o predloženie dokladov k výstavbe a vybavení záhradného altánku?

Kontrola diktátov a kompetencie rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Je v kompetencii rady školy žiadať od riaditeľa výsledky testov, diktátov a písomných prác za jednotlivé triedy, podľa ročníkov?

Kvalifikácia - ZÁSTUPCA RIADITEĽA ŠKOLY N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Som riaditeľkou plnoorganizovanej školy. Mám dvoch zástupcov, jeden je s aprobáciou pre 1. stupeň a druhý zástupca má aprobáciu pre 2. stupeň základnej školy. Ak chcem zmeniť zástupcov, môžem si zvoliť obidvoch, ktorí majú aprobáciu pre 2. stupeň ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk