Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

individuálne vzdelávanie

Dlhodobo oslabený žiak a možnosť začlenenia N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Žiak prekonal vážnu chorobu a liečenie stále prebieha. Má ndividuálny učebný plán, príde do školy len vtedy, keď sa cíti zdravotne v poriadku. Jeho organizmus je oslabený a napriek tomu, že ide o šikovného žiaka, ktorý nemá žiadne vývinové...

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Aké rozhodnutie vydáva riaditeľ/ka školy – rozhodnutie o individuálnom vzdelávaní alebo o individuálnom učebnom pláne?

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia ...

Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v základnej škole vo vzdelávacej oblasti Špeciálno- pedagogická podpora v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola ne...

Rozdiel medzi individuánym učebným plánom a individuálnym vzdelávaním

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Je rozdiel medzi individuálnym učebným plánom a individuálnym vzdelávaním? Moja dcéra je dlhodo bochorá a ide na tretiu operáciu v priebehu 2. polroka školského roka. Riaditeľka školy povolila individuálny učebný plán (nie individuálne vzd...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk