Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo individuálne vzdelávanie


Dlhodobo oslabený žiak a možnosť začlenenia N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Žiak prekonal vážnu chorobu a liečenie stále prebieha. Má ndividuálny učebný plán, príde do školy len vtedy, keď sa cíti zdravotne v poriadku. Jeho organizmus je oslabený a napriek tomu, že ide o šikovného žiaka, ktorý nemá žiadne vývinové...

Hodnotenie žiaka s vážnym zdravotným stavom N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako postupovať pri hodnotení žiaka ZŠ za 1. polrok, ak žiak zo závažných zdravotných dôvodov sa nezúčastnil prezenčného ani dištančného vzdelávania. Využili sme možnosť predĺženia termínu na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za 1. polrok školského ro...

IVP v triedach pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím N

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Potreby znevýhodnených žiakov sa odlišujú od potrieb ostatných žiakov a  je nevyhnutné zamyslieť sa  nad spôsobmi ich vzdelávania a vzdelávanie riešiť prostriedkami, ktoré sa odlišujú od štandardných. Na zabezpečenie realizácie vzdelávania slúžia ...

Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v základnej škole vo vzdelávacej oblasti Špeciálno- pedagogická podpora v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola nemá logopé...

Rozdiel medzi individuánym učebným plánom a individuálnym vzdelávaním N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Je rozdiel medzi individuálnym učebným plánom a individuálnym vzdelávaním? Moja dcéra je dlhodo bochorá a ide na tretiu operáciu v priebehu 2. polroka školského roka. Riaditeľka školy povolila individuálny učebný plán (nie individuálne vzdelávanie...

Rozhodnutie o prijatí žiaka a Rozhodnutie o povolení individuálneho vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiak prestúpil k 10.09.2020 do inej základnej školy a riaditeľ tejto školy vystavil Rozhodnutie, ktorým povoľuje individuálne vzdelávanie. Má riaditeľ povinnosť vydať najskôr Rozhodnutie o prijatí žiaka do školy a následne vydať rozhodnutie, ktorý...

VZOR - Rozhodnutie o zrušení individuálneho vzdelávania a o zrušení oslobodenia od povinnosti dochádzať do školy v rámci povinného predprimárneho vzdelávania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia o zrušení individuálneho vzdelávania a o zrušení oslobodenia od povinnosti dochádzať do školy v rámci povinného predprimárneho vzdelávania.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk