Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

hodnotenie

MP č. 18/2015 - hodnotenie - praktické školy

Autor/i: -

Metodický pokyn č. 18/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl.

MP č. 19/2015 - hodnotenie - mentálny postih - primárne vzdelávanie

Autor/i: -

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie

MP č. 21/2011 - hodnotenie - SŠ

Autor/i: -

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

MP č. 31/2011 - hodnotenie autizmus a ďalšie pervazívne vývinové poruchy s mentálnym postihnutím ISCED 1

Autor/i: -

Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie.

MP č. 33/2011 - hodnotenie - OU

Autor/i: -

Metodický pokyn č. 33/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov odborných učilíšť.

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti - dôsledky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, p...

Objektívnosť a spravodlivosť hodnotenia

Autor/i: Ing. Andrea Marhevková, prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD.

Problematika objektívnosti a spravodlivosti hodnotenia spočíva v tom, že hodnotenie prežíva žiak emotívne a je citlivý na pocit nespravodlivosti a neobjektívnosti v hodnotení. 

Postup žiakov nultého ročníka základnej školy do vyššieho ročníka

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môžu žiaci nultého ročníka základnej školy (ďalej „ZŠ“), ktorí sú na konci druhého polroka na vysvedčení hodnotení známkou nedostatočný, postúpiť do 1. ročníka základnej ZŠ? 

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie...

Slovné hodnotenie - tlačivá

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Poprosím o odpoveď na otázku, ktorá sa týka tlačív na vysvedčenia pre prvákov, ktorí sa neklasifikujú. S otázkou sme sa obrátili aj na MŠVVaŠ SR, vyjadrenie sme, bohužiaľ, nedostali. Riaditeľ málotriednej ZŠ na základe rozhodnutia pedagog...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk