Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

financie

COVID-19 Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.597/2003 Z. z.“) k zdrojom financovania regionálneho školstva patria okrem finančných prostriedkov ...

COVID-19 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zriaďovateľ prijal zmenu VZN, kde sa uvádza: „..ak došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činnosti“) sa výber mesačného príspevku na či...

Dátum priznania výšky platovej triedy

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Pedagogický zamestnanec ukončil atestáciu dňa 25. 04. 2016. Patrí pedagogickému zamestnancovi vyššia platová trieda od 25. 04. 2016 (deň ukončenia atestácie) alebo až od 26. 04.  2016?

Dlhodobá PN a započítavanie štátneho sviatku

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: Počas dlhodobej PN prekračujúcej 100 dní započítava sa do tejto doby aj štátny sviatok?

Dĺžka dovolenky, podmienky čerpania, poskytovania, krátenia a poskytovanie náhrad

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Sme cirkevná základná škola. V predošlých rokoch sme mali 8 zamestnankýň, učiteliek na reťazených MD a RD. Tento rok a nasledujúce roky sa postupne vracajú z RD. Neboli na ne tvorené rezervy na nevyčerpané dovolenky. Tento rok si viaceré z ...

Dohoda o skončení pracovného pomeru a odstupné

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Od 14. 10. 2011 máme zamestnaného údržbára, ktorý poberá výsluhový dôchodok. Údržbár dal výpoveď dohodou o skončení pracovného pomeru (§ 60 ZP), ktorou mu pracovný pomer končí 31. 07. 2016. Treba mu niečo vyplatiť (odstupné, odchodné alebo...

Doplatenie kreditového príplatku

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Školská psychologička je zamestnaná v plnoorganizovanej ZŠ od 26. 9. 2016, do práce nastúpila bez odbornej praxe. Za inovačné a aktualizačné vzdelávania (potrebné pre vykonávanie jej odbornej činnosti) získala 30 kreditov k 22. 8. 2017 a 31 kredit...

Doplnkové dôchodkové sporenie

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Chcela by som sa opýtať ohľadom životného poistenia, resp. doplnkového dôchodkového sporenia - 3. piliér. Navštívil nás obchodný zástupca spoločnosti, že ponúkajú nový produkt životné poistenie. Podmienky a výhody pre zamestnancov sú totožné ako p...

Dotácie v školstve v roku 2015

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Problematika poskytovania dotácií v školstve je upravená v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), konkrétne v §6c cit. právneho predpisu.  

Dve pracovné zmluvy - práce iného druhu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Som učiteľ s druhou atestáciou na strednej škole. Riaditeľ mi zrušil pôvodnú pracovnú zmluvu ako pedagogickému zamestnancovi na 100 % úväzok a uzavrel dve nové zmluvy tiež na dobu neurčitú - 90 % ako pedagogický zamestnanec a 10 % ako projektový m...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk