Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

e-Government

Elektronické schránky pomôžu vylepšiť odborníci

Autor/i: Lucia Maková

Orientácia v e-schránkach bude čoskoro ešte prívetivejšia. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) plánuje predstaviť nový dizajn schránok na komunikáciu so štátom. S prípravou ich novej podoby pomôžu aj  experti z praxe.

Miesto v štátnej službe? Všetky ponuky nájdete na jednom mieste

Autor/i: Lucia Maková

Personálne procesy v štátnej službe budú efektívnejšie a transparentnejšie. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) začína projekt „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS). Ako napovedá názov, pôjde o centralizáciu ú...

Na úradnú poštu vás upozorní e-mail či SMS-ka

Autor/i: Lucia Maková

Úradné zásielky už nechodia podnikateľom do klasických poštových schránok, ale elektronicky. Výhodou štátnej e-schránky je, že ju na rozdiel od tej klasickej netreba kontrolovať denne. O každej novej pošte vám príde upozornenie na vami vybraný e-m...

Novela zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Novela školského zákona reaguje na nutnosť aplikovať zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v podmienkach základných škôl a stredných š...

Postup cirkevných škôl pri zasielaní rozhodnutí do elektronickej schránky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V zmysle zákona o e-Govermente majú byť v ZŠ rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiakov opatrené mandátnym certifikáto, t. j. elektronickým podpisom a zasielané zákonným zástupcom detí elektronicky do elektronických schránok, pokiaľ ich ...

Služby slovensko.sk v júli využilo 1,5 milióna občanov

Autor/i: Martin Kóňa

Online komunikácia podnikateľov so štátom funguje naplno viac ako mesiac. Počas júla úrady zaslali podnikateľom do elektronických schránok takmer 400-tisíc rozhodnutí, ktoré ešte pred pár mesiacmi chodili klasickou poštou. Do schránok sa prihlásil...

Štatutári, nevybavíte si občiansky včas? Môžete niekoho splnomocniť

Autor/i: Lucia Maková

Štatutári, nestíhate si vybaviť občiansky preukaz s čipom a viete, že vaša asistentka či účtovníčka tento preukaz vlastní? Poverte ju na prácu s vašou e-schránkou! Budete mať istotu, že vám neujdú dôležité informácie od úradov. 

Zákon č. 54/2018 Z. z. - novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Autor/i: redakcia

Zákon č. 54/2018 Z.z. umožňuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako správcovi a prevádzkovateľovi centrálneho registra škôl plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktoré m...

Zákon o eGovernmente

Autor/i: Ing. Erika Kusyová, JUDr. Ivana Gajdošíková

Škola je orgánom a výkonom verejnej moci aj elektronicky, čiže rozhodnutie vydané elektronicky, podpísané zaručeným kvalifikovaným certifikátom a doručené do elektronickej schránky majú úplne rovnakú právnu záväznosť ako listinné. Zákon č. 273/201...

Zverejnenie mien pedagógov, ktorí si nesplnili pracovné povinnosti

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Môžem ako riaditeľka školy na pedagogickej porade v priebehu školského roka oznamovať konkrétne mená pedagógov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk