Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

cirkevná škola

Finančná kontrola – cirkevné školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Sme neštátna cirkevná škola s právnou subjektivitou, právna forma nezisková organizácia. Našim zriaďovateľom je rímskokatolícka cirkev. Naša organizácia nie je zapísaná na Štatistickom úrade SR ako subjekt verejnej správy a ani nemá pridel...

Postup cirkevných škôl pri zasielaní rozhodnutí do elektronickej schránky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: V zmysle zákona o e-Govermente majú byť v ZŠ rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí žiakov opatrené mandátnym certifikáto, t. j. elektronickým podpisom a zasielané zákonným zástupcom detí elektronicky do elektronických schránok, pokiaľ ich ...

Rozhodovacia činnosť riaditeľa súkromnej alebo cirkevnej školy

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Rozhodovacia činnosť riaditeľa cirkevnej školy a riaditeľa súkromnej školy v podmienkach slovenského regionálneho školstva je kľúčovou kompetenciou, ktorú vykonáva vo svojej riadiacej pedagogickej práci. Ide o činnosť vymedzenú zákonom, ktorej apl...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk