Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo BOZP

Ako funguje záchranná zdravotná služba? N

Autor/i: Mgr. Boris Chmel, Bc. Radovan Hríbik

Záchranná zdravotná služba zasahuje pri stavoch, kedy došlo k náhlemu ohrozeniu života, náhlym zmenám zdravia, či vážnej nehode s väčšími následkami. 

BOZP - cvičenie na suplovaných hodinách telesnej výchovy N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Môžu žiaci na suplovaných hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiť, keď im supluje učiteľ, ktorý nemá v aprobácii telesnú výchovu? Je to ukotvené v nejakom zákone? Alebo treba na to vnútornú smernicu? 

Desatoro BOZP žiaka/študenta N

Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová

Desatoro bezpečnosti práce pre žiakov/študentov predstavuje návod na predchádzanie nebezpečným situáciám a návod na bezpečné správanie sa na pracovisku zamestnávateľa alebo v školských dielňach.

Hygiena vyučovania N

Autor/i: MUDr. Jana Hamade, PhD.

Dovoľuje hygiena vyučovania, aby mali žiaci buď pred odborným výcvikom alebo po ňom (po šiestich hodinách) ešte jednu nultú alebo siedmu hodinu?

Chrípkové prázdniny N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pojem „chrípkové prázdniny“ nie je oficiálnym pojmom používaným v školskej legislatíve, je to však pojem pre odbornú i laickú verejnosť zrozumiteľný, a preto aj bežne používaný. V prípade chrípkových prázdnin ide o prerušenie výchovno-vzdelávacej ...

OZ PŠaV na Slovensku - kontrola BOZP na školách a školských zariadeniach N

Autor/i: -

V roku 2017 inšpektori BOZP OZ PŠaV na Slovensku vykonali 94 kontrol. Z toho 47 základných kontrol, 14 následných kontrol a 33 iných kontrol. Spolu vydali 108 opatrení, ktoré sú priebežne odstraňované.

Počty žiakov v laboratóriách na stredných školách N

Autor/i: Ing. Tamara Paceková

Ako je to s počtom žiakov na strednej skole v laboratóriu? Dnes už neplatná norma určovala maximálny počet  žiakov 10, ale po jej zrušení nemôžeme nikde nájsť tento údaj. Nevieme ani, či to v súčasnosti nejaká norma rieši. Pridŕžame sa starej norm...

Používanie osobných ochranných prostriedkov pri praktickom vyučovaní N

Autor/i: Ing. Daniela Gecelovská

Otázka: Kto je povinný poskytovať OOPP pri praktickom vyučovaní žiakov na pracovisku zamestnávateľa?

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom (kontakt s chemikáliami) N

Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Otázka: Aký minimálny rozsah školení musí škola ako zamestnávateľ zabezpečiť svojim zamestnancom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými faktormi? Aká je povinnosť školy ako zamestnávateľa? 

Právna úprava osobných ochranných pracovných prostriedkov N

Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová

Právne predpisy v oblasti osobnej ochrany pri práci na Slovensku sú v súčasnosti aktuálne, keďže sú harmonizované s legislatívou EÚ a spĺňajú požiadavky na BOZP. Ochrana zamestnancov pri práci je upravená najmä Zákonníkom práce, v právnych predpis...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa N

Publikované:

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac hodín, ako je stanovené pre neho vo vyhláške o miere vyučovacej povinnosti, bez ohľadu nato, že je to v jeho pracovnej dobe?

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia N

Publikované:

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Vedúci predmetovej komisie a vedúci metodického združenia N

Publikované:

Kariérové pozície vedúcich predmetových komisií, vedúcich metodických združení patria podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) k špecializovaným činnostiam.

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca A

Publikované: Aktualizované:

Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. z.. Majú povinnosť podať majetkové priznanie aj vedúci MZ a PK, výchovný poradca, koordinátor prevencie? A čo napr. vedúci nepedagogickí zamestnanci – napr. vedúca školskej jedálne? 

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca N

Publikované:

Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. z.. Majú povinnosť podať majetkové priznanie aj vedúci MZ a PK, výchovný poradca, koordinátor prevencie? A čo napr. vedúci nepedagogickí zamestnanci – napr. vedúca školskej jedálne?