Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo adaptačné vzdelávanie


Adaptačné vzdelávanie - škola bez právnej subjektivity N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Kto vydáva v prípade školy bez právnej subjektivity Rozhodnutie o ukončení vzdelávania, Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a kto menuje uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ak je uvádzajúcim učiteľom riaditeľka základnej školy bez právnej sub...

Adaptačné vzdelávanie - Zmluva pre uvádzajúceho pedagóga z inej školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V našej ZUŠ bude prebiehať adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov. Uvádzajúci pedagógovia nie sú zamestnancami Našej ZUŠ. Aká zmluva sa má vytvoriť pre tento účel? 

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľk...

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v ...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my zabezpeči...

Dátum vyplácania príplatku uvádzajúcemu učiteľovi N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Patrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a uvádzajúcemu učiteľovi príplatok za celý mesiac, alebo od dátumu zaradenia do adaptačného vzdelania?  

Kvalifikácia - MATEMATIKA - PLATOVÁ TRIEDA N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Učiteľka ZŠ bez 1. atestácie, ktorá adaptačné vzdelávanie ukončila v inej ZŠ, má 3-ročnú pedagogickú prax, vysokoškolské vzdelanie, je inžinierkou kvality, má ukončené vzdelávanie všeobecnej pedagogiky, psychológie a didaktiky odborných predmetov....

Pedagogický asistent a asistent učiteľa N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Pred rokom sme prijali asistentku učiteľa, ktorá má ukončené stredné vzdelanie pre materskú školu. Keďže bola začínajúcim asistentom na adaptačnom vzdelávaní, zaradili sme ju do triedy 7. Po ukončení sme ju zaradili do 8. platovej triedy.Druhá asi...

Platová trieda – opravná štátna skúška zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Chcem prijať do zamestnania pedagóga, ktorý vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore história a získal titul PhDr. Má aj vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti v študijnom odbore: Učiteľstvo akademických predmetov (didaktika histórie, ped. zák...

Platová trieda nekvalifikovanej vychovávateľky ŠKD N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Do ktorej platovej triedy má byť správne zaradená vychovávateľka v ŠKD, ktorá nemá odbornú kvalifikáciu, ale úspešne absolvovala adaptačné vzdelávanie? Do školy nastúpila v januári 2015 s maturitou z gymnázia a v júni 2015 mala ukončiť ped...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk