Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zamestnanci na dohodu a práca z domu N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Zamestnanec okrem činnosti školského špeciálneho pedagóga vykonáva na dohodu o pracovnej činnosti v rozsahu 5 hodín týždenne činnosť asistenta učiteľa. Je aj u zamestnancov zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti možnosť vykonávať prácu z domu...

Preplatenie dovolenky N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Som pedagogický zamestnanec a chcela by som sa opýtať na dovolenku, ktorej mám 70 dní. Tohtoročná 45 dní a minuloročná 25 dní. Keďže robím rozvrhy,...predpokladám, že ani tých 25 dní nevyčerpám do konca roka. Mám nárok na preplatenie dovolenky?

VZOR - Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor záverečnej správy uvádzajúceho pedagogického zamestnnaca. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

Maturitná skúška - termíny N

Autor/i: -

Termíny a organizácia internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo po...

Prehľad okresov - stupne varovania s platnosťou od 5. 4., 12. 4. a 19. 4 N

Autor/i: -

Od 5. apríla je 10 okresov v IV. stupni varovania (čiernom), v III. stupni – bordovom bude 52 okresov a v II. stupni – červenom bude 17 okresov. Od 12. apríla budú mať dva okresy IV. stupeň varovania, čiernu farbu. Slovensko ako celok zostáva naďa...

Výška príspevku na stravovanie pri práci z domu N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Chcem sa opýtať na výšku príspevku na stravovanie v prípade, že zamestnancom sa prispieva na hlavné jedlo v jedálni v zmysle zákona. Nemáme stravovacie poukážky. Počas príležitostnej práci z domu musím poskytovať finančný príspevok na stravovanie ...

Termíny - prijímanie na stredné školy - apríl - jún N

Autor/i: -

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl - apríl až júl 2021.

VZOR - Zmluva o spolupráci medzi ZŠ a CPPPaP pri vytváraní podporných tímov N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty ponúkame vzor zmluvy o spolupráci medzi základnou školou, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a príp. ďalším subjektom uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ...

Tehotenské štipendium žiačky strednej školy N

Autor/i: -

Zákon č. 426/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje teho...

COVID-19 Rozhodnutia ministra - september 2020 - apríl 2021 N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie s účinnosťou od 12. apríla 2021. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk