Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Učiteľ a rodič a možné zdroje konfliktov

Publikované: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Každá rodina si v priebehu svojho trvania prechádza rôznymi zmenami. Veľké ekonomické a sociálne tlaky ovplyvnili charakter a štruktúru rodinných zväzkov. Mení sa model rodiny, v ktorej dieťa vyrastá, ale príslušnosť k rodine, vzťah k rodičom ostáva podstatnou súčasťou životnej histórie dieťaťa, ovplyvňuje jeho myslenie, správanie, hodnoty, je súčasťou vzorov, ktoré do svojho života príjme, alebo ktoré s odstupom času môže aj odmietnuť. Príbuzenské puto vytvára základ pre chápanie súvislostí, ktoré nám realita doby prináša. Rodina je prvým spoločenským prostredím, v ktorom dieťa spoznáva svet a preberá názory na spoločný život. 

Vieme pomenovať prejavy a odhadnúť prežívanie voľného času detí, ktorých rodičia sú permanentne vyťažení? Vieme, ako reagujú deti rodičov, kde rodina si prechádza krízovým obdobím? Ako rozmýšľajú deti rodičov z málo podnetného prostredia? Čo spôsobuje problém deťom, ktorých rodičia naplnenie vlastných ambícií presúvajú na deti? 

Príklad:

Zdroj: Tabuľka bola pripravená v spolupráci s učiteľmi v rámci tréningu učiteľov k téme riešenia konfliktov

Pre voľbu motivácie žiaka učiteľom je poznanie rodinných princípov a tradícií dôležité. Učitelia sa stretávajú s rozdielmi v štýloch výchovy v takej miere, na ktorú neboli zvyknutí. Ich reakcie si vyžadujú citlivé vnímanie situácie. Rodič ako objednávateľ vzdelávania pre svoje dieťa vstupuje do spolupráce s určitými očakávaniami. Ich realizovanie je možné v priamej komunikácii s učiteľom, ale aj prostredníctvom triednych aktívov, výborov rodičov, školských rád. Školy prijali fakt, že objednávateľmi vzdelávania detí sú rodičia, rôzne.

S akými štýlmi výchovy v rodine sa stretávajú učitelia? Aké nové situácie je možné pozorovať v súvislosti s výchovou detí v rodinách? Ako vnímajú úlohu rodiča ako partnera ich deti? Aké majú očakávania? V akej forme sa očakávania menia na zdroje konfliktov? Vieme na problémy upozorniť včas a bez obáv?

Očakávania rodičov a možné zdroje sporov

Dobré vzdelávacie výsledky - Chýbajúca kritickosť rodičov, stúpajúci tlak na úspech dieťaťa bez ohľadu na jeho aktuálne možnosti, pocit nespravodlivosti v hodnotení žiakov.

Individuálny prístup - Silnejúca naliehavosť po individualizácii (snaha presadiť sa za každú cenu) bez ohľadu na povahové vlastnosti a dôležitosť tímového správania v školskom prostredí, či skupinovej dynamiky v triede.

Kvalitná ponuka predmetov školského vzdelávacieho programu - Rodič dokáže vnímať zmeny v školstve a možnosti školy profilovať sa v určitom smere, následne dochádza k nepochopeniu presadzovania aktivít, ktoré nie sú v súlade so školským vzdelávacím programom danej školy.

Rešpektovanie špeciálnych potrieb detí - odporúčania odborníkov - Prejavuje sa tendencia ospravedlňovať negatívne prejavy správania, učenia nesúvisiace s diagnózou žiaka (špecifické potreby si vyžadujú aktívnejšiu pomoc rodiča).

Profesionalita pedagógov - Internet ponúka rodičom netriedené informácie o nových trendoch vo vzdelávaní, do procesu skutočnej voľby použitia formy a metódy vstupuje atmosféra v triede, jej zloženie, téma, čas, vybavenie, ...).

Mimoškolské aktivity -  Krúžková činnosť nie je vždy prejavom záujmu učiteľa zlepšovať kvalitu voľnočasových aktivít, je to tiež spôsob ako si privyrobiť k „chabému platu“, následne na mnohé z plánovaných aktivít nezvýši čas. Objavuje sa prestimulovanie detí, dieťa nerozoznáva, v čom je dobré a v čom nie, stráca schopnosť vlastnej voľby „nemám čo robiť“, „nudím sa“ – očakáva riadenie voľnočasových aktivít dôležitými dospelými alebo rebeluje voči dospelým.

Zapojenie školy do projektov a spolupráca s miestnou komunitou - Koordinácia projektov v škole si vyžaduje skúsenosť, ochotu učiteľov realizovať projekt často vo voľnom čase a zladenie so smerovaním školy. Nie vždy je snaha učiteľov zo strany vedenia školy adekvátne ocenená, niekde sa považuje za samozrejmosť, ktorá skôr či neskôr smeruje k demotivácii.

Bezpečný priestor - preventívne aktivity - Riešenie problémov naráža na stúpajúcu agresivitu a možnosti riaditeľa, učiteľa urobiť nápravu (neochota rodičov spolupracovať na riešení problémov, dvojkoľajnosť vo výchove, využívanie opatrení ako pokarhanie, zhoršenie známky v niektorých prípadoch prestáva byť výstrahou). Učiteľom chýba odvaha a prax prizývať na riešenie problémov odborníkov (psychológov, právnikov, mediátorov logopédov, špeciálnych a liečebných pedagógov).

Pekné prostredie školy a prezentácia na verejnosti - Estetizácia prostredia školy si vyžaduje šikovného riaditeľa, ktorý vie, kde hľadať financie na úpravu priestorov a skrášlenie prostredia (granty, dary, sponzorstvo, prenájom priestorov, príspevky rodičovských združení) a v spolupráci s rodičmi je schopný vtiahnuť do procesu premeny školy aj ďalších partnerov, rodičov, sponzorov, mimovládne organizácie.

Odporúčanie

Je dôležité v správnej miere odhadnúť hranice medzi právom rodiča vychovávať v súlade s tradíciami a hodnotami rodiny a snahou učiteľa usmerňovať vzdelávacie výsledky žiaka v súlade s možnosťami, ktoré v žiakovi pedagóg objavil.

/redakčne skrátené/

Odporúčame publikáciu Školská a rovesnícka mediáciaDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Rada školy a kontrola obsahu štatútu rady školy N

Publikované:

Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Kompetencie kontrolóra obce N

Publikované:

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti - dôsledky N

Publikované:

Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, prerokovanie SVVŠ má v programe. Ako má v tomto prípade postupovať zriaďovateľ?

Štátna školská inšpekcia A

Publikované: Aktualizované: