Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Triedny učiteľ

Riaditeľ školy a triednictvo N

Autor/i: Mgr. Soňa Dolníková

Stal som sa riaditeľom a popritom vykonávam aj funkciu triedneho učiteľa a beriem príplatok za triednictvo. Triedneho učiteľa som robil ešte pre funkciou riaditeľa. Môžem robiť triedneho učiteľa a brať príplatok  za triednictvo, keď som riaditeľom?

Kvalifikácia - FYZIKA - TECHNIKA a triednictvo N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

Špeciálna trieda a špecializovaná trieda N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Aké sú podmienky otvorenia špeciálnej triedy v bežnej málotriednej škole? Mohli by sme zriadiť špecializovanú triedu? Aký je medzi nimi rozdiel a kto môže vyučovať, byť triednym v špecializovanej triede? Je nutné, aby v špeciálnej triede nej vyučo...

Vyhláška č. 320/2008 Z.z. - rozdelenie žiakov do skupín v triedach N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Vo vyhláške č. 320/2008 Z. z. v § 15 sa pojednáva o rozdelení tried na skupiny a o zriaďovaní skupín. V odseku 1 sa uvádza, že počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, ...

Triedny učiteľ podĺa zákona č. 138/2019 Z. z. N

Autor/i: -

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti. Činnosť triedneho učiteľa patrí medzi kariérové pozície vykonávajúce šp...

Príplatok za triednictvo v ZUŠ N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Mám otázku ohľadom triednictva zástupkyne riaditeľky základnej umeleckej školy. Jej priama vyučovacia činnosť je v rozsahu 15 vyučovacích hodín týždenne, z toho je triednou učiteľkou žiakov prípravnej hudobnej výchovy (15 žiakov), učí hudobnú náuk...

Dôležité termíny pre zápis do triednych kníh v školskom roku 2018/2019 N

Autor/i: redakcia

Ponúkame názvy udalostí, ktoré budú súčasťou školského roka 2018/2019 v jednotlivých dátumoch a ktorých znenie zápisu do triednych kníh vyvoláva často otázky pedagógov v zástupcovniach škôl a zároveň informujeme, že od 1. augusta 2018 bude možné v...

Triednictvo nekvalifikovaného učiteľa MŠ a zaradenie do platovej tarify N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Do akej platovej tarify je adekvátne zaradiť učiteľku MŠ pokiaľ má nasledovné vzdelanie: štúdium druhého stupňa v nepedagogickom odbore (Mgr.), prebiehajúce štúdium v odbore pomaturitné kvalifikačné štúdium. Učiteľka nemá absolvované adapt...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ