Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riadenie školy

Výkazy s dátumom zisťovania 31.12. 2021 N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad výkazov typu Škol, ktorých dátum zisťovania je do 31. 12. 2021. Ide o: Výkaz o škole prírode Ročný výkaz o informačných technológiách v škole Výkaz o zariadení školského stravovania Výkaz o športovej škole a športovej triede Výka...

Regionálny úrad školskej správy N

Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger

Parlamentom prijatý zákon č. 271/2021 Z. z. zo dňa 17. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa me...

Prechod dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu (ďalej len „MŠ“) pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, sa plynulo stane dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej len „PPV“). Zákonný zástupca dieťaťa nemá povin...

Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov MŠ N

Autor/i: -

Režim dňa v MŠ upravuje prevádzkový poriadok (§ 24 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.), ktorý obsahuje aj pokyny pre návštevníkov vrátane zákonných zástupcov, plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií.

Prehľad dôležitých termínov v decembri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci december. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovan...

Zamestnanci škôl a testovanie - aktualizovaný Školský semafor N

Autor/i: -

Zamestnanec školy a školského zariadenia sa musí vedieť preukázať pri ceste do zamestnania a zo zamestnania Potvrdením o zamestnaní. 

27. novembra 1921 sa narodil Alexander Dubček N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dvadsiate storočie na Slovensko prinieslo niekoľko turbulentných zmien a nástupov nových politických režimov. Dejinné udalosti vyniesli na politický vrchol aj Alexandra Dubčeka.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 N

Autor/i: -

S účinnosťou od 29. 11. 2021 do 9. 1. 2022 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie/prevádzka v jazykových školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času. Ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia zabezpečia dištančné vzdel...

Opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa N

Autor/i: -

ÚVZ SR vydal vyhlášku č. 264, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Vyhláška nadobúda účinnosť 29. novembra 2021.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest N

Autor/i: -

ÚVZ SR vydal vyhlášku č. 262/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Výkazy s dátumom zisťovania 31.12. 2021 N

Publikované:

Regionálny úrad školskej správy A

Publikované: Aktualizované:

Prehľad dôležitých termínov v decembri N

Publikované: