Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

ZŠ, SŠ, maturity

COVID-19 Rozhodnutie o prijímacích skúškach na osemročné gymnáziá - termíny N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

COVID-19 Prijímanie detí do materkej školy - temíny N

Autor/i: -

Pri prijímaní detí do MŠ sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania, zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov veku, deti, ktoré dovŕšili 6. rok veku a ktorému bol odložený za...

COVID-19 Prehľad dôležitých termínov v ZUŠ v čase mimoriadných opatrení

Autor/i: -

Prehľad dôležitých termínov v ZUŠ na základe určenia hodnotenia, organizácie záverečnej skúšky a prijímacieho konania ZUŠ ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

COVID-19 Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ - termíny - aktualizácia

Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad termínov súvuisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu. Vzhľadom na súčasnú situáciu  dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Treba aktuálne sledovať stránku s...

Termíny internej časti maturitnej skúšky

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niekorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti matur...

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre základné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre stredné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka v školskom roku 2019/2020

Autor/i: -

Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ.

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné umelecké školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020) pre základné umelecké školy.

Maturita 2019 - dôležité termíny

Autor/i: -

Dôležité termíny externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk