Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Výkazy, poukazy

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - termíny

Autor/i: -

Financovanie asistentov učiteľa sa uskutočňuje podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zber údajov bude sprístupnený v máji 2020.

Zber údajov pre financovanie z podielových daní - termíny

Autor/i: -

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 9. 2019 - prehľad termínov.

Vzdelávacie poukazy - termíny

Autor/i: -

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra prísluš...

Výkazy s termínom zisťovania 31. 12. 2018

Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad štatistických výkazov s dátumom zisťovania 31. 12. 2018, spolu s ukazovateľmi, ktoré sa prostredníctvom výkazov zbierajú, prehľadom spravodajských jednotiek (škôl a školských zariadení), ktoré výkaz vypĺňajú, aj spôsobom vyplnenia...

Kultúrne poukazy 2018

Autor/i: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Kultúrna inštitúcia prihlásená do programu Kultúrne poukazy 2018 umožní zaplatiť prostredníctvom kultúrneho poukazu napr. vstupné alebo jeho časť v divadlách, múzeách, galériách, kultúrnych strediskách, filmových kluboch alebo aj iné účastnícke po...

Vzdelávacie poukazy - termíny

Autor/i: -

Ponúkame prehľad termínov k vzdelávacím poukazom pre školský rok 2018/2019.

Štatistické výkazy – zber údajov

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad zberu štatistických výkazov spolu so zisťovanými ukazovateľmi a spôsobom vyplnenia výkazu. Zber údajov sa uskutoční v septembri a týka sa materských škôl, základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, špeciá...

Zber údajov o asistentoch učiteľa - prehľad termínov

Autor/i: -

Ponúkame prehľad termínov súvisiacich so zberom údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Štatistické výkazy - zisťovanie k 31. 12. 2017

Autor/i: redakcia

Termíny štatistických výkazov - zisťovanie stavu a zasielanie údajov (o škole v prírode, o IKT, o zariadení školského stravovania, o športovej škole a športovej triede, o školskej a akademickej knižnici) k 31. 12. 2017. 

EDUZBER

Autor/i: -

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2017/2018 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk