Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Štatistika, výskum, história

Kvalifikácia -PRÍRODOPIS, PRÍRODOVEDA, CHÉMIA, PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ucim na ZŠ, kde som nastupila v roku 2000. Ukoncila som inzinierske studium na SPU v Nitre, odbor fytotechnika, štátnice - vseobecna rastlinna vyroba, specialna rastlinna vyroba, ochrana a tvorba zivotneho prostredia, ochrana ovzdusia. Po absolvov...

História - Umiestnenie budovy školy N

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Škola bola od stredoveku úzko spätá s cirkvou, čo nepriamo dokladá skutočnosť, že do novoveku sa budova školy nachádzala v blízkosti kostola a fary. Takto boli situované školy v 18. a 19. storočí v Báhoni, v Galante, v Plaveckom Petri na Záhorí či...

Záverečná správa NKÚ SR - VÚC - tvorcovia verejných politík N

Autor/i: -

NKÚ SR v roku 2018 spracoval predbežnú štúdiu zameranú na tvorbu a realizáciu verejných politík samosprávnymi krajmi. Na základe jej výsledkov a v nej identifikovaných rizík rozhodol o realizácii výkonnostnej kontroly s cieľom preveriť tvorbu a re...

História - Osobnosti a ich výroky - perličky z histórie

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Hovorí sa, že jednou z prvých kníh, ktorá sa dostala do rúk Johannovi Wolfgangovi von Goetheovi (1742 – 1853), nemeckému dramatikovi, básnikovi, vedecovi bola kniha Jana Amosa Komenského Orbis pictus (Svet v obrazoch). 

História - Z histórie školstva - ZŠ Dérera Malacky

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

História dnešnej ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách je úzko spojená so vznikom meštianskej školy v roku 1919. V roku 1930 bol položený základný kameň novej školy za prítomnosti vtedajšieho ministra školstva a národnej osvety Dr. Ivana Dérera, rodáka...

História - Školský rok a vyučovací týždeň

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Školský rok trval v minulosti od jesene (od Všechsvätých) do skorej jari (Zvestovanie Panny Márie). Počas školského roku však bolo viacero cirkevných sviatkov a voľno, aby žiaci mohli pomôcť pri poľných a domácich prácach. Až v 19. storočí sa ustá...

História - Vyučovacia hodina v minulosti

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Dnešní žiaci a študenti berú 45 minútovú vyučovaciu hodinu ako samozrejmosť, ale nebolo tomu vždy tak. V dávnejšej minulosti, v 18. a 19. storočí nebolo určené na elementárnych i vyšších školách, koľko má trvať vyučovacia hodina. 

Príčiny radikalizácie mládeže vo veku 14 až 17 rokov

Autor/i: -

Hlavné zistenia z kvalitatívneho výskumu december 2017 – január 2018 (výber) IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti realizovali kvalitatívny výskum zameraný na hlbšie porozumenie príčinám ra...

História - Školské budovy v minulosti

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Školské budovy tvoria súčasť materiálno-technickej základne výchovy a vzdelávania a podávajú výrečné svedectvo o školskej minulosti. Najstarším predpokladaným priestorom pre výuku na našom území je základ obdĺžnikového chrámu s trojlístkovou apsid...

História - Tresty v školách - z histórie školstva

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Už J. A. Komenský zdôrazňoval, že škola bez disciplíny je ako mlynské koleso bez vody. Možno aj preto sa v minulosti považovali tresty za nevyhnutné pre udržanie disciplíny.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk