Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Štatistika, výskum, história

Jan Amos Komenský a morové epidémie N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

História si Jana Amosa Komenského pamätá predovšetkým ako autora pedagogických spisov, tvorcu zásad využívaných v učiteľskom povolaní. Menej známa je však jeho spojitosť s morovými epidémiami. Do jeho života zasiahli trikrát a pripravili ho aj o b...

Medzinárodný deň študentstva (2.) N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Novembrové udalosti 1989 K 17. novembru sa v našom prostredí viažu dve dôležité udalosti. Existencia tej prvej výrazne ovplyvnila druhú. Prvou udalosťou bolo uzatvorenie českých vysokých škôl nacistickými orgánmi dňa 17. novembra 1939. Druhou udal...

Medzinárodný deň študentstva (1.) N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Udalosti, ktoré predchádzali 17. novembru 1939 Rok 1939 bol v českých krajinách  obzvlášť komplikovaný. Počas marca 1939 zaniká Česko-Slovensko. Na troskách bývalej republiky zriaďujú nacisti Protektorát Čechy a Morava. Napriek proklamovanej auton...

COVID-19 Monitoring dištančného vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19 N

Autor/i: -

Rafael, V., Krejčíková, K. 2020. Ako zostať blízko na diaľku. eduRoma – Roma Education Project. [online] Dostupné na: https://eduroma.sk/docs/ako-zostat-blizko-na-dialku.pdf. Dištančné vzdelávanie odhaľuje množstvo chýb a nedostatkov vo vzdeláva...

Prognóza vývoja materských a základných škôl do roku 2025 – prognóza N

Autor/i: -

Úlohou prognostickej štúdie je charakterizovať doterajší vývoj materských a základných škôl, identifikovať štruktúru vzťahov medzi ukazovateľmi a kvantifikovať ich vývoj do roku 2025.

Kvalifikácia -PRÍRODOPIS, PRÍRODOVEDA, CHÉMIA, PESTOVATEĽSKÉ PRÁCE N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ucim na ZŠ, kde som nastupila v roku 2000. Ukoncila som inzinierske studium na SPU v Nitre, odbor fytotechnika, štátnice - vseobecna rastlinna vyroba, specialna rastlinna vyroba, ochrana a tvorba zivotneho prostredia, ochrana ovzdusia. Po absolvov...

História - Umiestnenie budovy školy N

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Škola bola od stredoveku úzko spätá s cirkvou, čo nepriamo dokladá skutočnosť, že do novoveku sa budova školy nachádzala v blízkosti kostola a fary. Takto boli situované školy v 18. a 19. storočí v Báhoni, v Galante, v Plaveckom Petri na Záhorí či...

Záverečná správa NKÚ SR - VÚC - tvorcovia verejných politík N

Autor/i: -

NKÚ SR v roku 2018 spracoval predbežnú štúdiu zameranú na tvorbu a realizáciu verejných politík samosprávnymi krajmi. Na základe jej výsledkov a v nej identifikovaných rizík rozhodol o realizácii výkonnostnej kontroly s cieľom preveriť tvorbu a re...

História - Osobnosti a ich výroky - perličky z histórie N

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Hovorí sa, že jednou z prvých kníh, ktorá sa dostala do rúk Johannovi Wolfgangovi von Goetheovi (1742 – 1853), nemeckému dramatikovi, básnikovi, vedecovi bola kniha Jana Amosa Komenského Orbis pictus (Svet v obrazoch). 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Zamestnanci na dohodu a práca z domu N

Publikované:

COVID-19 Rozhodnutia ministra - september 2020 - apríl 2021 A

Publikované: Aktualizované:

Maturitná skúška - termíny N

Publikované:

Preplatenie dovolenky N

Publikované: