Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Správa o hospodárení za registrované zariadenie

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Školy a školské zariadenia pri spracovaní správy o hospodárení školy a školského zariadenia (ďalej len „správa o hospodárení“) postupujú podľa § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 597/2003 Z. z. Správa o hospodárení musí obsahovať analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov, pre cirkevné školy a súkromné školy stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu, ďalšie údaje určené ministerstvom školstva.

K správe o hospodárení sa musí povinne priložiť ročná účtovná závierka a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená.

Správu o hospodárení vypracovávajú:

  1. Školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov - spracujú údaje len za finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“). Ak sú súčasťou školy aj materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy alebo školské zariadenia, ktoré sú financované z podielových daní, čerpanie týchto finančných prostriedkov, škola do správy o hospodárení neuvádza, uvádza sa len čerpanie finančných prostriedkov zo ŠR poskytnuté ako príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole alebo na vzdelávacie poukazy.
  2. Materské školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov -spracujú správu o hospodárení, len ak čerpali finančné prostriedky zo ŠR poskytnuté ako príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ alebo na vzdelávacie poukazy.
  3. Základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia, ktoré sú právnické osoby, v zriaďovateľskej pôsobností obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov - spracujú správu o hospodárení, len ak čerp
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Dohoda o vykonaní prace A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pracovného času A

Publikované: Aktualizované: