Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Spôsob ospravedlnenia neprítomnosti žiaka

Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Plnoorganizovaná základná škola má vydaný školský poriadok, v ktorom rieši aj spôsob ospravedlnenia neprítomnosti žiaka v škole. Predmetný školský poriadok je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, ktorý v § 144 odseku 10 hovorí: „Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňujejeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti......“. V niektorých prípadoch sa stáva, že triedny učiteľ má podozrenie, že absencia žiaka nebola nevyhnutná. Je možné aj na tri po sebe nasledujúce dni žiadať od zákonného zástupcu lekárske potvrdenie? Školský lekár odmieta potvrdenie vydať, dokonca má v ordinácii upozornenie pre rodičov, že na tri dni ospravedlnenie nevydáva a odvoláva sa na znenie školského zákona. Ako má škola v takomto prípade riešiť neodôvodnenú absenciu žiakov, ku ktorej evidentne dochádza so súhlasom zákonných zástupcov?

K základným povinnostiam žiaka podľa § 144 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí aj povinnosť pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní, dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy.

Školský zákon ustanovuje v § 144 ods. 7 a 8 aj povinnosti zákonného zástupcu žiaka. Z uvedených ustanovení vyplýva, že zákonný zástupca je povinný:

„prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa chodilo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom“.

Ďalej ustanovuje, že zákonný zástupca je povinný „dodržiavať podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom“ (ods. 7 písm. b), a tiež povinnosť zákonného zástupcu informovať školu o zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach svojho dieťaťa, ktoré by mali vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania (písm. d).

§ 144 ods. 10 určuje postup pri ospravedlňovaní žiaka z dôvodu jeho neprítomnosti na vyučovaní, ktorý školy majú rozpracovaný v školskom poriadku. So školským poriadkom majú byť oboznámení nielen žiaci, ale aj ich zákonní zástupcovia. Školský zákon upravuje aj dôvody, ktoré sa uznávajú ako dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní (§ 144 ods. 9). Sú to najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach.

Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni ospravedlňuje zákonný zástupca. Zákon neurčuje periodicitu takýchto ospravedlnení v mesiaci. UPOZORNENIE K SITUÁCII POČAS PANDÉMIE NIŽŠIE

Školský zákon upravuje, že vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní.

Napríklad, ak má škola dôvodné podozrenie, že neprítomnosť žiaka na vyučovaní nie je opodstatnená a zákonný zástupca ho ospravedlní z dôvodu choroby, podľa § 144 ods. 10 môže žiadať od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára. To však neznamená, že zákonný zástupca ospravedlní svoje dieťa na tri dni a dodatočne požiada lekára o potvrdenie. Lekár ho dodatočne nemôže vydať, pretože ak dieťa nebolo na ošetrení, nemôže spätne posúdiť jeho zdravotný stav.

Ak žiak nie je plnoletý, za jeho pravidelnú dochádzku má zodpovednosť jeho zákonný zástupca. V prípade často sa opakujúcich ochorení dieťaťa, zákonný zástupca by nemal situáciu riešiť len ospravedlňovaním, ale navštíviť s dieťaťom lekára a požiadať o potvrdenie od prvého dňa nemoci.

Postup pri riešení podobných prípadov, ako je uvedenév otázke, sa nedá všeobecne určiť. Treba objektívne posudzovať každý konkrétny prípad v súlade so školským poriadkom a spolupracovať so zákonným zástupcom žiaka; najmä posúdiť dôvod, prečo má škola pochybnosti o opodstatnení neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní, napr.:

  • v čase, kedy bol ospravedlnený zákonným zástupcom z dôvodu choroby, bol žiak videný túlať sa,
  • pri závažnejšej nebezpečnej činnosti,
  • ak je podozrenie, že dieťa sa chce vyhnúť napríklad niektorému vyučovaciemu predmetu, konzultovať so zákonným zástupcom a hľadať riešenie problému inak, nie v ospravedlňovaní neúčasti na výchove a vzdelávaní.

Škola by mala komunikovať so zákonným zástupcom, ktorý nesie za neplnoletého žiaka a jeho konanie zodpovednosť (zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 28 ods. 1 písm. a) uvádza, že súčasťou rodičovských práv a povinností je sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa), upozorniť ho na príslušné právne predpisy a na možné následky, ak povinnú školskú dochádzku žiaka bude zanedbávať. Zanedbávanie povinností zákonného zástupcu žiaka dbať o to, aby dieťa chodilo do školy pravidelne a včas, môže byť sankcionované podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. 5. 2018

COVID-19 Upozornenie k usmerneniam (redakcia)

Ak je dieťa/žiak v 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku, resp. výsledku člena domácnosti zákonný zástupca:

  • informuje lekára a oznámi škole povinnú izoláciu,
  • informuje školu, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania (ak nie - škola ho eviduje ako neprítomného)
  • pri návrate žiaka do školy odovzdáva škole potvrdenie od lekára.

Vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy/školského zariadenia možno len s potvrdením o negatívnom výsledku testu. 

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/covid-19-usmernenie-k-opatreniam-vyplyvajucim-z-celoplosneho-testovania-z-1-11-2020.zs-1606.html

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdfDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk