Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Špeciálna pedagogika

Generalizovaná úzkosť N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Prejavuje dlhodobým telesným napätím a obavami, starosťami o konkrétne i všeobecné záležitosti spojené s bežným pracovným či školským životom. Obmedzujúce je zvýšené telesné napätie, znížené prežívanie radosti a spokojnosti a neustála úzkosť, ktor...

Zaradenie predmetu na žiadosť rodiča

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka:  Rodič žiaka 3. ročníka ZŠ (začlenený, mentálne postihnutie, variant A) žiada, aby jeho dieťa malo ako povinný vyučovací predmet náboženskú výchovu, anglický jazyk. Môže mu škola vyhovieť? Môže mať tieto predmety v rámci disponibilných hod...

Predmety ILS a KZ pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Ako treba postupovať pri individuálne začlenenom žiakovi so sluchovým postihnutím v základnej škole vo vzdelávacej oblasti Špeciálno- pedagogická podpora v predmete Komunikačné zručnosti a Individuálna logopedická intervencia, ak škola ne...

Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka:  Máme dilemu so stanovením nároku na počet dní dovolenky školského špeciálneho pedagóga. Od 1. 9. 2019 školský špeciálny pedagóg v základnej škole už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom. Nárok na počet dní dovolenky...

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Záškoláctvo a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová

Záškoláctvo! Problém, ktorý vytvára vrásky na čelách učiteľom, ako aj rodičom. Pocítil niekto z Vás aspoň raz túžbu vyhnúť sa škole? Rozdiel je však v tom, že u niekoho to bolo jednorázové vybočenie, kým iní záškoláctvu prepadli a narobili nielen ...

Opakovanie nultého ročníka

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka: Môže žiak nultého ročníka opakovať ročník.

Legislatívny rámec špeciálnopedagogického poradenstva v Slovenskej republike

Autor/i: Mgr. Michal Gabarík

Špeciálnopedagogické poradenstvo možno v súčasnom legislatívnom rámci hľadať najmä v zákone č. 245/2008 Z. z. o školách a školských zariadeniach (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „škols...

Postup CPPPaP pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo SZP

Autor/i: redakcia

Dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 písm. j), ktorému výchovno-poradenskú starostlivosť, vrátane d...

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do špeciálnej školy

Autor/i: Mgr. Ľubica Jägrová

Otázka: Do bežnej triedy klasickej málotriednej ZŠ je začlenený žiak so ŠVVP. K 30. 06. 2015 nezvládol nároky 2. ročníka. CPPPaP odporučilo žiaka  na základe posledného vyšetrenia preradiť do špeciálnej základnej školy. Matka s návrhom CPPPaP súhl...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk