Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Špeciálna pedagogika

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Záškoláctvo a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

Autor/i: JUDr. Viera Lichá Valicová

Záškoláctvo! Problém, ktorý vytvára vrásky na čelách učiteľom, ako aj rodičom. Pocítil niekto z Vás aspoň raz túžbu vyhnúť sa škole? Rozdiel je však v tom, že u niekoho to bolo jednorázové vybočenie, kým iní záškoláctvu prepadli a narobili nielen ...

Opakovanie nultého ročníka

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Otázka: Môže žiak nultého ročníka opakovať ročník.

Žiaci strednej školy v ŠKD pri ZŠ pri zdravotníckom zariadení

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Môžu žiaci stredných škôl, ktorí sú v liečebnom režime zdravotníckeho zariadenia, navštevovať školský klub detí, ktorý  je súčasťou základnej školy pri zdravotníckom zariadení? 

Postup CPPPaP pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo SZP

Autor/i: redakcia

Dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 2 písm. j), ktorému výchovno-poradenskú starostlivosť, vrátane d...

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do špeciálnej školy

Autor/i: Mgr. Ľubica Jägrová

Otázka: Do bežnej triedy klasickej málotriednej ZŠ je začlenený žiak so ŠVVP. K 30. 06. 2015 nezvládol nároky 2. ročníka. CPPPaP odporučilo žiaka  na základe posledného vyšetrenia preradiť do špeciálnej základnej školy. Matka s návrhom CPPPaP súhl...

Dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Pojem dieťa alebo žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v školskej praxi interpretuje rôznym spôsobom. Zásadným je však vymedzenie pojmu  školským zákonom, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení...

MP č. 66/2015 - požiadavky na financie na asistenta

Autor/i: -

Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Novela zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Novela školského zákona reaguje na nutnosť aplikovať zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v podmienkach základných škôl a stredných š...

Triedy 1. ročníka v stredných školách pre žiakov so ŠVVP

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Kto rozhoduje a za akých podmienok o schválení počtu tried 1. ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk