Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školské stravovanie

Zariadenia školského stravovania - výber z POP 2019/2020

Autor/i: -

Riaditelia zabezpečujú školské stravovanie v súlade s personálnymi a materiálno-technickými požiadavkami pre školské stravovanie s ohľadom na výživové požiadavky vekových kategórií stravníkov.

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte - príklady učtovania

Autor/i: -

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

VZOR - Rozhodnutie o určení výšky príspevku na žiaka v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia o určení príspevku na žiaka v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

Vydanie hromadného rozhodnutia k dotáciám na stravu

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Otázka sa týka aplikácie zákona  č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na základe usmernenia zamestnankyne OU treba, aby na stravu rodič prihlásil dieťa na základe zápisného lístka stravníka a roz...

Prispievanie zamestnávateľa na stravu zamestnancov

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Máme zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce. Môžeme týmto zamestnancom prispievať na stravu v rovnakej výške, ako zamestnancom pracujúcich na pracovnú zmluvu. 

Doplatky dotácie na stravu - neuhradené platby

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Riešime problém s doplatkom dotácie na stravu, ktorá sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ majú doplatiť za obed pre svoje dieťa ...

Stravovanie zamestnancov

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Sme škola bez právnej subjektivity, nemáme vlastnú jedáleň, preto sa stravujeme v materskej škole. Zamestnanci obecného úradu dostávajú stravné lístky v hodnote 4.80 eur. Cena nášho jedla je 2.33 eur. Jedáleň pripravuje stravu podľa vekový...

Financie na originálne kompetencie - školské jedálne

Autor/i: Ing. Jana Sládečková

Otázka: V meste sú tri základné školy, z ktorých len jedna má školskú jedáleň. Mesto dostáva do vlastných príjmov podiel z dane z príjmu fyzických osôb (DPFO). V tomto podiele je urobený nápočet finančných prostriedkov na potenciálnych stravníkov,...

Kvalifikovanosť pre vyučovanie predmetov TECHNOLÓGIA a STRAVOVANIE, POTRAVINY a VÝŽIVA

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Je učiteľ kvalifikovaný pre vyučovanie predmetov „Technológa a stolovanie“ a „Potraviny a výživa“ v odbore 6489 H hostinský, ak má výučný list, nadväzujúce maturitné vysvedčenie, I. stupeň VŠ diplom Bc učiteľstvo profesijných predmetov a pr...

Stravovanie vo forme stravných lístkov

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Môžeme pedagogickým i nepedagogickým  zamestnancom zabezpečiť stravovanie vo forme stravných lístkov, keď v našom školskom areáli sa nachádza školská jedáleň, ktorá však patrí pod obecný úrad?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk