Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školské stravovanie

Stravovanie zamestnancov

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka:  Mal by som záujem o zodpovedanie otázky ohľadom stravovania zamestnancov. "Zástupca zamestnancov rokuje so zamestnávateľom o zabezpečení stravovania zamestnancov vo forme stravných lístkov (jedálnych kupónov), nakoľko pominuli podmienky p...

Prestávka na jedenie a odpočinok

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Akým spôsobom zadať prestávku na jedenie a odpočinok pre pedagogických zamestnancov školy? Pracovný čas je 7,5 hod. + 0,5 hod. prestávka na jedenie. Začiatok pracovného času 7:20 hod. - do 13:20 hod. práca na pracovisku + 2 hod. pracovné ...

Automaty v školách

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Je umiestnenie automatu na sladkosti nejako regulované? Je viazané na nejakú podmienku? Môže dať rodič podnet na jeho odstránenie?

Zariadenia školského stravovania - výber z POP 2019/2020

Autor/i: -

Riaditelia zabezpečujú školské stravovanie v súlade s personálnymi a materiálno-technickými požiadavkami pre školské stravovanie s ohľadom na výživové požiadavky vekových kategórií stravníkov.

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte - príklady učtovania

Autor/i: -

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

VZOR - Rozhodnutie o určení výšky príspevku na žiaka v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor rozhodnutia o určení príspevku na žiaka v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

Vydanie hromadného rozhodnutia k dotáciám na stravu

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Otázka sa týka aplikácie zákona  č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na základe usmernenia zamestnankyne OU treba, aby na stravu rodič prihlásil dieťa na základe zápisného lístka stravníka a roz...

Prispievanie zamestnávateľa na stravu zamestnancov

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Máme zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce. Môžeme týmto zamestnancom prispievať na stravu v rovnakej výške, ako zamestnancom pracujúcich na pracovnú zmluvu. 

Doplatky dotácie na stravu - neuhradené platby

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Riešime problém s doplatkom dotácie na stravu, ktorá sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Zákonní zástupcovia žiakov ZŠ majú doplatiť za obed pre svoje dieťa ...

Stravovanie zamestnancov

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Sme škola bez právnej subjektivity, nemáme vlastnú jedáleň, preto sa stravujeme v materskej škole. Zamestnanci obecného úradu dostávajú stravné lístky v hodnote 4.80 eur. Cena nášho jedla je 2.33 eur. Jedáleň pripravuje stravu podľa vekový...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk