Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

ZMENY január 2022

ZMENY k 1. 1. 2022 - Nadčasové hodiny N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Učiteľka 1. stupňa ZŠ týždenne vyučuje 25 hodín, z toho má 23 hodín základný úväzok a 2 nadčasové hodiny v piatok. V utorok si zoberie náhradné voľno, v stredu dovolenku. V piatok je v škole, čiže odučí 5 hodín podľa rozvrhu hodín, z toho 2 nadčas...

ZMENY k 1. 1. 2022 - Rozsah poskytovania programu inovačného vzdelávania N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa me...

ZMENY k 1. 1. 2022 - Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 N

Autor/i: -

V prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 1. januára 2022  § 90 d) zákona č. 138/2019 Z. z. prináša povinný obsah aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023.

ZMENY k 15. 1. 2022 - Zdravotná starostlivosť v škole a v školskom zariadení N

Autor/i: -

15. januára 2022 nadobúda účinnosť zákon č. 2/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niek...

ZMENY k 1. 1. 2022 - Smernica – postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydáva smericu č. 47/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica MŠVVaŠ SR č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií. Smernica nadobúda účinnos...

ZMENY k 1. 1. 2022 - Smernica o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť smernica č. 55/2021, ktorá upravuje postup riaditeľa školy, zariadenia poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a regionálneho úradu školskej správy pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných pr...

ZMENY k 1. 1. 2022 Funkčné vzdelávanie podľa novely zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa pripravovanej vyhlášky o vzdelávaní v profesijnom rozvoji N

Autor/i: -

Funkčné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 220 hodín a pozostáva zo základného programu (najmenej 70 hodín) a rozširujúceho programu (najmenej 150 hodín) [§ 47 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.].

ZMENY k 1. 1. 2022 - Vyhláška o špeciálnych výchovných zariadeniach - novela vyhlášky 323/2008 Z. z. N

Autor/i: -

Vyhláška č. 542/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach vyšla v Zbierke zákonov. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

ZMENY k 1. 1. 2022 - Vyhláška o materskej škole - vyhláška 541/2021 Z. z. N

Autor/i: -

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole. Zrušuje sa vyhláška č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. a vyhlášky č. 438/2020 Z.z. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ