Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zákony, vyhlášky, nariadenia

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia

Autor/i: redakcia

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Psychológ a školský psychológ podľa zákona č. 138/2019 Z. z

Autor/i: redakcia, -

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu psychológa a školského psychológa ako odborného zamestnanca. 

Triedny učiteľ podĺa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: -

Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti. Činnosť triedneho učiteľa patrí medzi kariérové pozície vykonávajúce šp...

Pedagogický asistent podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") definuje kategóriu pedagogického asistenta ako pedagogického zamestnanca. Patrí do kategó...

Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje kategórie pedagogických zamestnancov do dvoch skupín, na pedagogických zamestna...

Prechodné ustanovenia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Autor/i: -

1. septembra 2019 nadobúda účinnosť nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Právna kontinuita s predpismi účinnými do 31. augusta 2019 je zabezpečená prechodnými ustanoveniami nového zákona.

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Kompetencie Štátnej školskej inšpekcie po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Novela zákona č. 596/2003 Z. z. sa dotkla najmä oblasti pôsobenia Štátnej školskej ...

Odvolanie riaditeľa školy po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Odvolanie riaditeľa školy po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov V krátkom príspevku upozorníme na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ...

Školský obvod základnej školy po novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Školský obvod základnej školy po novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé ...

Počty žiakov a financovanie pri integrácií

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Ako je to s integrovanými žiakmi v triede - financovanie a celkový počet žiakov v triede?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk