Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Vzdelávacie programy, plány, štandardy

Vzdelávací program - dodatok

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo dňa 03. 07. 2018 pod číslom 2018/8775:3-10L0 s platnosťou od 01. septembra 2018 Dodatok, ktorým sa dopĺňa Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učeb...

Rámcový učebný plán pre základné školy

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môžeme v 2. ročníku základnej školy od 1. septembra 2016 zvýšiť počet disponibilných vyučovacích hodín z troch na štyri? Môžeme znížiť hodinovú dotáciu z dvadsaťtri hodín na dvadsaťdva a v školskom roku 2017/2018 zvýšiť hodinovú dotáciu z ...

Dodatky k RUP a ŠVP pre základné školy

Autor/i: redakcia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatky k Rámcovém...

Štátne vzdelávacie programy a inovované štátne vzdelávacie programy v regionálnom školstve

Autor/i: redakcia, -

Ponúkame prehľad webových odkazov na štátne vzdelávacie programy pre materské školy, základné školy, gymnáziá a základné umelecké školy platné pre školský rok 2017/2018.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk