Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vnútorné dokumenty školy

ŠVP - odbor predavač a klampiar v duálnom systéme vzdelávania N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Naša škola má schválený odbor predavač a klampiar v duálnom systéme vzdelávania. Prosím podľa akého štátneho vzdelávacieho programu máme postupovať?

COVID-19 Odporúčania k Správe o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie N

Autor/i: -

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie obsahuje sumár správ  predmetovej komisie a metodického združenia, ktoré sa opierajú o zápisnice zo záverečných zasadnutí metodických orgánov školy. Je súčasťou Správy o výchovno-...

Úprava stravovania a skrátenia pracovnej doby v kolektívnej zmluve N

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Počas letných a vianočných prázdnin, keď sa v školskej jedálni nevarí, nemajú zamestnanci zabezpečený obed. Podľa Zákonníka práce možno nepedagogickým pracovníkom upraviť pracovnú dobu na 4 hodiny denne bez nároku na stravu? Ako je to s vyplácaním...

Postup pri zmene pracovného poriadku N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

  Ako treba postupovať pri zmene pracovného poriadku? Zaujímalo by ma, či pri zmene dodatkom, alebo akejkoľvek inej zmene potrebujem súhlas odborov, resp. či im to stačí len oznámiť?

Kolektívna zmluva v súkromnej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti n.o. N

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

Súkromnú materskú školu prevádzkuje nezisková organizácia, ktorá bola založená súkromnou obchodnou spoločnosťou. Vzťahuje sa na túto súkromnú materskú školu Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľ...

Výška príspevku v kolektívnej zmluve N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

  Môže zamestnávateľ v kolektívnej zmluve dohodnúť výšku príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľa rozdielne pre zamestnancov, konkrétne odstupňovaním podľa dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa. Napríklad do 5 rokov trv...

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti - dôsledky N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, prerokov...

Školský poriadok N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Problematikou školského poriadku sa zaoberá zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „školský zákon“). V zmysle školského zákona je školský poriadok súčasťou peda...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ