Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Vnútorné dokumenty školy

Vydanie pracovného poriadku školy bez právnej subjektivity

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ak je zriaďovateľom školy bez právnej subjektivity obec, kto vydáva a schvaľuje pracovný poriadok pre pedagogických a odborných zamestnancov?

Pracovný poriadok a zrušenie pracovného miesta zástupcu riaditeľa

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

  Môže novo nastupujúci riaditeľ  hneď po nástupe zmeniť pracovný poriadok? Je možné v priebehu školského roka zrušiť pracovné miesto zástupcu riaditeľa? 

Úprava stravovania a skrátenia pracovnej doby v kolektívnej zmluve

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

  Počas letných a vianočných prázdnin, keď sa v školskej jedálni nevarí, nemajú zamestnanci zabezpečený obed. Podľa Zákonníka práce možno nepedagogickým pracovníkom upraviť pracovnú dobu na 4 hodiny denne bez nároku na stravu? Ako je to s vyplácan...

Postup pri zmene pracovného poriadku

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

  Ako treba postupovať pri zmene pracovného poriadku? Zaujímalo by ma, či pri zmene dodatkom, alebo akejkoľvek inej zmene potrebujem súhlas odborov, resp. či im to stačí len oznámiť?

Kolektívna zmluva v súkromnej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti n.o.

Autor/i: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

  Súkromnú materskú školu prevádzkuje nezisková organizácia, ktorá bola založená súkromnou obchodnou spoločnosťou. Vzťahuje sa na túto súkromnú materskú školu Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú po...

Výška príspevku v kolektívnej zmluve

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

  Môže zamestnávateľ v kolektívnej zmluve dohodnúť výšku príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľa rozdielne pre zamestnancov, konkrétne odstupňovaním podľa dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa. Napríklad do 5 rokov trv...

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti - dôsledky

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie v novembri 2018, prerokov...

Školský poriadok

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Problematikou školského poriadku sa zaoberá zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „školský zákon“). V zmysle školského zákona je školský poriadok súčasťou peda...

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení je jedným z verejne dostupných dokumentov, z ktorých môže verejnosť získať rôzne informácie o činnosti organizácie i o jej hospodárení. Správa sa vyp...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk