Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Školský zákon

Novela školského zákona N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stav...

Zmeny pri plnení povinnej školskej dochádzky

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Novela školského zákona účinná od 1.9.2015 (zákon č. 188/2015 Z.z.) prináša aj zmeny týkajúce sa plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Zákon č. 56/2017 Z.z. - zriadenie spoločnej triedy pre príbuzné štúdijné odbory

Autor/i: -

Predpis nadobudol účinnosť 1.9. 2017. Od 1. septembra 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 56/2017 Z. z. ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pedagogická dokumentácia školy

Autor/i: -

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia.

Novela školského zákona účinná od 1. septembra 2016

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

Minimálne počty žiakov v triedach prvého až štvrtého ročníka základnej školy a v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, ustanovil zákon č. 464/2013 Z. z. v znení zákona č. 188/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. sept...

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - novely (výber k komentára)

Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír

Školský zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 2. júla 2008 pod číslom 245/2008 Z. z. s delenou účinnosťou. Väčšina ustanovení školského zákona nadobudla účinnosť 1. septembra 2008. Od tohto dátumu aj školský zákon prešiel mn...

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Autor/i: redakcia

Novela  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“) nadobudla účinnosť 1. septembra 2015.

Zmeny v § 107 školského zákona

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

S účinnosťou od 1. 1. 2016, prijatím zákona č. 188/2015 Z. z., nastali v školskom zákone zmeny v § 107, ktorý sa týka výchovy a vzdelávania  detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zároveň s tým boli uskutočnené aj zmeny v zákone o fi...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk